ISO 9001

Серията стандарти ISO 9001 е разработена, за да помогне на организации от всякакъв вид и големина да внедрят и прилагат ефикасни системи за управление на качеството.

 • ISO 9000 описва основните принципи на системите за управление на качеството и определя терминологията.

 • ISO 9001 определя изискванията към системите за управление на качеството, когато дадена организация трябва да докаже своята способност да доставя продукти, които изпълняват изискванията на клиента и на приложимите нормативни актове, и има за цел да повиши удовлетвореността на клиентите.

 • ISO 9004 дава указания за ефикасността и ефективността на системата за управление на качеството. Целта на този стандарт е подобряване на постиженията на организацията и удовлетворението на клиентите и на другите заинтересовани страни.

 • ISO 19011 дава указания за одита на системи за управление на качеството и на системи за управление на околната среда.

Тези стандарти образуват съгласувана съвкупност относно системи за управление на качеството и улесняват взаимното разбиране в националната и международната търговия.

Стандартът е изграден върху осем принципа на управление. Те са свързани с изисквания към организацията и имат за цел подобряване на резултатите.

Принцип 1: Насоченост към клиента

Организациите зависят от своите клиенти и затова те би следвало:

 • да разбират настоящите и бъдещите им потребности;
 • да изпълняват техните изисквания;
 • да се съобразяват с промяната в изискванията на клиентите;
 • да се стремят да надминат техните очаквания.

Принцип 2: Лидерство (Ръководство)

 • Ръководителите създават единство на целите и насоката на организацията.
 • Те трябва да създават и поддържат вътрешна среда, в която хората да са изцяло ангажирани и дейностите да се оценяват, съгласуват и изпълняват по еднообразен начин (т.е. ръководството да създаде условия и организация за ангажиране на хората за постигане на целите).

Принцип 3: Приобщаване на хората (Ангажиране на служителите)

 • Хората от всички нива представляват същността на организацията.
 • Приобщаването на персонала дава възможност неговите способности да бъдат максимално използвани в полза на организацията.
 • Осигурете обучение на всички и демонстрирайте признание за постигнатите резултати.

Принцип 4: Процесен подход (Процес – система от дейности, която използва ресурси за превръщане на входните процеси в изходни)

Желаният резултат се постига по-ефикасно, когато дейностите и свързаните с тях ресурси се управляват като процес. Ползите се изразяват в:

 • по-ниски разходи и по-кратък цикъл в резултат на ефикасно използване на ресурсите;
 • подобрени, последователни и предсказуеми резултати.

Принцип 5: Системен подход на управлението

Управлението на взаимосвързаните процеси като една система допринася за ефективността и ефикасността на организацията при постигането на целите й.

Принцип 6: Непрекъснато подобряване

 • Непрекъснато подобряване на постиженията на организацията трябва да бъде постоянна цел на организацията.
 • Придобиване на преимущества от дейността чрез подобрени организационни способности.

Принцип 7: Вземане на решения, основани на факти

 • Ефективните решения се основават на анализ на данни и информация.
 • Нараства способността за преглед, обяснение, отхвърляне и промяна на мнения и решения.

Принцип 8: Взаимноизгодни отношения с доставчици

 • Дадена организация и нейните доставчици са взаимно зависими и взаимноизгодните отношения повишават способността и на двете страни за създаване на стойност.
 • Гъвкавост и бързина на съвместни реакции на променящи се пазарни и клиентски потребности и очаквания.

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност