Упражняване на строителен надзор на обекти от I до V категория съгласно ЗУТ

Строителният надзор е задължителен участник в реализиране на строителството.

За упражняване на строителен надзор консултантът трябва да притежава удостоверение от Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК).

Действията на строителния надзор са законово и нормативно регламентирани и се упражняват в следния задължителен обхват:

 • законосъобразно започване на строежа;
 • проверка законността на заварените строежи в парцела;
 • пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството, съгласно Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителство;
 • изпълнение на строежите, съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл.169, ал.1 и ал.2 от ЗУТ;
 • опазване на околната среда по време на изпълнението на строежа;
 • недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;
 • контрол за годността на строежите за въвеждането им в експлоатация, съгласно Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежи на територията на Република България;
 • контрол на качеството на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с със съществените изисквания;
 • контрол за правилното изпълнение на строително-мнотажните работи;
 • спазване на условията за безопасност на труда съгласно проекта за организация на строителството и действащото законодателство;
 • изготвяне и окомплектоване на нужната документация за въвеждането на готовия строеж в експлоатация;
 • изготвяне технически паспорт на сградата;
 • съставяне на окончателен доклад до съответната Община, ДНСК и РДНСК, на база на който се издава Удостоверение за въвеждане в експлоатация, респ. Разрешение за ползване.

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност