Изготвяне на технически паспорти на съществуващи сгради и съоръжения, и обследване на строежи

Техническият паспорт е документ, който съдържа информация за техническите параметри на сградите, извършените основни ремонти и преустройства. Той се изготвя, за да се установи устойчивостта на сградите и съоръженията и безопасността на обитаване и ползване на строежите. Технически паспорти се изготвят за всички строежи, а не само за сградите.

Наличието на технически паспорт е задължителна стъпка при кандидатстване за финансово подпомагане за изпълнение на дейности за въвеждане  на Енергийна ефективност (саниране) на съществуващите сгради.

За всички съществуващи строежи крайният срок за съставяне на технически паспорт е 2022 г.

Съставянето на технически паспорт се предшества задължително (нормативно регламентирано) от обследване за установяване на действителните технически характеристики на строежа.

Обследването включва:

  • събиране, проучване и анализ на наличната техническа документация;
  • екзекутивно заснемане – при липса на техническа документация;
  • оглед и измервания на строежа за събиране на технически данни;
  • описване на вида и размерите на дефектите, повредите или разрушенията в строежа;
  • съставяне на информационна база данни за нормативните (проектните) стойности на техническите характеристики на обследвания строеж, в т.ч. и тези, свързани със съществените изисквания по чл.169, ал.1-3 от ЗУТ;
  • установяване на действителните технически характеристики на строежа;
  • извършване на необходимите изчислителни проверки, свързани с измервания, пробни натоварвания и др.
  • анализ на действителните технически характеристики на строежа и оценка на съответствието им с нормативните стойности;
  • разработване на мерки за безопасна експлоатация, поддържане и привеждане в съответствие със сега действащите норми;
  • съставяне на доклад за резултатите от обследването.

Въз основа на данните от обследването се съставя технически паспорт на сградата в обем и обхват, регламентирани с Наредба № 5 от 28.12.2006 г.

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност