Упражняване на инвеститорски контрол по време на проектирането и последващото строителство

Ние упражняваме инвеститорски контрол като представляваме нашите клиенти и работим изцяло в тяхна полза.

Същността на инвеститорския контрол е инвеститорът да получи възможно най-качествен продукт при максимално защитени икономически интереси.

Инвеститорският контрол, в зависимост от разбиранията на инвеститора, може да бъде включен на етап инвестиционно намерение, проектиране или на етап строителство.

Дейности, които изпълняваме в качеството си на инвеститорски контрол:

 • участие в икономически обосновки - избор на консултанти за финансови анализи, подготовка и сключване на договори и контрол на изпълнението им;
 • изготвяне на задания за предпроектно проучване и проектиране;
 • избор на проектанти, подготовка и сключване на договори и контрол на изпълнението им, както и участие в приемането на готовия проект;
 • съдействие, окомплектоване и внасяне на документацията за издаване на строително разрешение, включително доклад за оценка на съотетствието на инвестиционния проект;
 • проверка и съдействие за оптимизиране на количествено-стойностната сметка;
 • организиране на процедурите и участие при избора на строител;
 • анализ на стойността на строителството с пазарни аналози;
 • участие в избора на подизпълнители и доставчици на обекта;
 • контрол на изпълнението на строително-монтажните работи;
 • консултиране на инвеститора при избор на материали, които подлежат на влагане в обекта;
 • удостоверяване на действително извършените работи след измерване и контрол за съответствие с изискванията на проекта;
 • контрол на изпълнението на СМР - да бъде в съответствие с двустранно подписаните количествени сметки и работни проекти;
 • контрол за спазването на действително извършените работи с договорените цени;
 • контрол за спазването на графика на изпълнение;
 • удостоверяване с подписа си в Акт образец 19 стойността и обема на извършените и приети СМР;
 • контрол на влагането на материали в обекта, отговарящи на съответните изисквания, което да бъде удостоверено с документи и спиране на тяхното влагане, както и налагане на отстраняването им при констатирано отклонение от приетите стандарти;
 • съдействие за своевременното решаване на възникнали по време на строителството проблеми;
 • контрол на ценообразуването и цените на видовете СМР;
 • участие при пробни изпитания на скрити работи преди тяхното закриване, както и участие в комисии по съставяне на необходимите актове;
 • съдействие за отстраняване на появилите се скрити недостатъци по време на строителството;
 • предлагане на мерки на инвеститора за отстраняване на констатирани нередности в хода на строителството, свързани с качеството на изпълнение, слабости в организацията на работата и нарушение на технологичния процес от фирмата изпълнител;
 • уведомяване на инвеститора в писмена форма с вписани съображения и предложения при всяко спиране или забава на строителството не по негова инициатива;
 • контрол на окомплектоването и предаването на екзекутивната документация;
 • създаване на организация и необходими документи по подготовката и направата на комплексните изпитания и 72-часови проби в експлоатационен режим и всякакви други изпитания, изисквани от българските стандарти и закони;
 • организиране на всички процедури, свързани с предаването на обекта на инвеститора и въвеждането му в експлоатация (при оторизиране от инвеститора);
 • организиране на обучението на експлоатационния персонал съвместно с монтажниците на машини, съоръжения, оборудване и поддръжка преди предаване на обекта за ползване.

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност