ISO 50001

ISO 50001 "Системи за енергийно управление - Изисквания с указания за прилагане" ISO 50001 определя изискванията за създаване, внедряване, поддържане и подобряване на системи за управление на енергията, чиято цел е да позволи на организацията да следва систематичен подход за постигане на непрекъснато подобряване на енергийното управление, включително енергийната ефективност, използването на енергия и потреблението.

ISO 50001 определя изискванията, приложими към използването на енергия и потребление, включително на измерване, документиране и докладване, проектиране и закупуване на оборудване, системи, процеси и персонала, които допринасят за енергийното управление. 

ISO 50001 се прилага към всички променливи, които оказват влияние върху енергийните характеристики, които могат да бъдат наблюдавани и повлияни от организацията. ISO 50001:2011 не предписва специфични критерии за изпълнение по отношение на управление на енергията.

ISO 50001 осигурява системата, по която една организация би следвало да идентифицира миналото, сегашното и бъдещото потребление на енергия и да разработи енергиен мониторингов план; Впоследствие анализът на актуалните и планираните данни ще подпомогне да се предприемат действия за подобряване на енергийното управление и ефективност. Стандартът има специфични изисквания за измерването на консумираната енергия и внедряването на измервателни системи, които да документират, отчитат и валидират непрекъснатото подобряване в областта на енергийното управление.

ISO 50001 може да бъде интегриран и с други системи за управление, като ISO 9001, ISO 14001 и т.н.

ISO 50001 е приложим към всяка организация, която желае да гарантира, че тя отговаря на своята заявена енергийна политика и желае да демонстрира това на другите. Това съответствие може да се потвърди или чрез самооценка и собствена декларация за съответствие, или чрез сертифициране на система за енергийно управление от външна организация.

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност