CAF

Общата рамка за оценка (CAF - Common Assessment Framework) е средство за Тотално управление на качеството, инспирирано от модела за съвършенство на Европейската фондация за управление на качеството (EFQM) и модела на Университета по административни науки в Шпайер, Германия. Тя се базира на предпоставката, че отличните резултати от изпълнението на организациите, гражданите/потребителите, хората и обществото се постигат чрез лидерско управление на стратегиите и плановете, хората, партньорствата, ресурсите и процесите.

CAF-прилагащите организации се признават и регистрират от Европейския институт по публична администрация. От 12-те CAF-прилагащи организации в България, 4 са подготвени от нас - Община Смолян, Община Мадан, Община Рудозем и самия "Институт за управление на програми и проекти".

Рамката разглежда организацията от различни ъгли едновременно, холистичният подход към анализа на изпълнението.

Приложена за пръв път през 2000 година, Общата рамка за оценка на ефективността дава уверение на доставчиците на публични услуги – работещите в сферата на образованието, здравеопазването, обществената сигурност, градоустройството, регулирането на достъпа на държавните граници, че  не само представителите на бизнеса могат да използват системи за самоооценка, които да отчитат степента на развитие, до което са достигнали.

Основна цел и подкрепа:

CAF се предлага като лесен за приложение инструмент, който подпомага организациите от публичния сектор в цяла Европа в използването на техники на управление на качеството за подобряване на изпълнението. CAF предоставя рамка за самооценка, която е концептуално подобна на основните модели за Тотално управление на качеството (TQM), по-специално модела на Европейската фондация по управление на качеството, но се приема като специално пригоден за организациите от публичния сектор, като се взимат предвид различията им. CAF има четири основни цели:

 • Да запознае публичната администрация с принципите на Тоталното управление на качеството и постепенно да ги насочва в използването и възприемането на самооценката, от съществуващата в момента поредица от дейности “планирай-направи” (Plаn-Do) до цялостния цикъл на “планирай-направи-провери-действай” (“PDCA” – Plan-Do-Check-Act);
 • Да улесни самооценката на публичната организация, за да се получи диагноза и да се предприемат действия за подобрение;
 • Да действа като мост между различните модели, използвани при управление на качеството.
 • Да улесни обучението чрез обмен на добри практики между организациите от публичния сектор.

Структурата, състояща се от девет елементи разкрива основните аспекти, които трябва да бъдат разгледани при всеки организационен анализ. Критерии 1-5 се отнасят до характеристиките на благоприятните фактори на една организация. Те определят какво прави организацията и как тя решава задачите си за постигане на желаните резултати. В критерии 6-9, резултатите, постигнати в областта на гражданите/потребителите, обществото и важното изпълнение се измерват чрез измерване на възприятията и се оценяват вътрешните показатели. Всеки критерий след това е разбит на подкритерии. 28-те подкритерии разкриват основните въпроси, които трябва да се разгледат когато се оценява една организация. Те се илюстрират с примери, които обясняват съдържанието на подкритериите в повече подробности и посочват евентуални области, които трябва да се разгледат, за да се изследва как администрацията удовлетворява изискванията, изразени в този подкритерий.

Общата рамка за оценка CAF е публичен документ – всяка една обществена организация може да използва цялата система или части от нея по начин, по който счита за необходимо и полезно.

Защо ни е нужен CAF:

 1. Дава усещане за принадлежност – нашата община или сектора, в който работим използва системата за оценка на всички нива;
 2. Позволява на екипа да се образова непрекъснато като не се отделя от работното си място и придобива умения  в ефективното управление;
 3. Дава възможност за обмен на добри практики между сходни структури.

CAF предлага:

 1. оценка, основаваща се на доказателства, спрямо серия от критерии, които са станали широко приети в целия публичен сектор в Европа;
 2. възможности за определяне на напредъка и постиженията на високо ниво;
 3. връзка между различните резултати, които трябва да се постигнат и практиките в подкрепа на това или благоприятните фактори;
 4. средство за пораждане на ентусиазъм сред служителите чрез ангажирането им в процеса на усъвършенстване;
 5. възможности за насърчаване и споделяне на добри практики в различни области на една организация и с други организации;
 6. средство за интегриране на различни инициативи, свързани с качеството в нормалните служебни дейности;
 7. средство за измерване на напредъка във времето чрез периодична самооценка.

CAF носи:

 1. Престиж и нова форма на организация;
 2. Силна подкрепа и лоби сред организациите в ЕС, които го прилагат;
 3. Компенсиране на ресурсите – награда при участие в проекти за организацията, която го изпълнява: в рамките на 50 000 до 300 000 Евро;
 4. Работа с външни експерти;
 5. Ентусиазираните администрации стават „пилотни” за страната и за сектора.

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност