Анализи

Концесионен анализ

Съгласно Закона за концесиите, концесията е право на експлоатация върху обект и/или услуга от обществен интерес, предоставен от концедент на търговец - концесионер, срещу задължението на концесионера да изгради и/или управлява и поддържа обекта на концесията или да управлява услугата на свой риск. Концесията се предоставя въз основа на дългосрочен писмен договор с определен материален интерес, сключен между концедента и концесионера.

Законът за концесиите определя видовете концесии въз основа на два основни критерия:

  • според предмета: концесия за строителство и концесия за услуги; и
  • според органа, който ги възлага: държавни, общински или съвместни.

Възлагането на концесията включва извършване на подготвителни действия, провеждане на процедура за определяне на концесионер и сключване на концесионен договор. Възлагането на концесия се инициира служебно от концедента или по предложение на възлагащ орган, на възложител или на икономически оператор.

Концедентът осигурява извършването на подготвителни действия, за да се определят възможните решения на потребностите, които трябва да се задоволят, да се обоснове възлагането на концесия и да се определи подходящата процедура. При подготвителните действия се събират, обобщават и анализират наличните информация и документи. Подготвителните действия се извършват от екип от експерти, определени от концедента със заповед. Според предмета и сложността на концесията при подготвителните действия може да се изготвят технически, финансово-икономически, правен, екологичен и други анализи.

В резултат от подготвителните действия се съставят обосновка относно законосъобразността и целесъобразността на концесията и проекти на обявление за откриване на процедурата и на документация за концесията.

Институтът разполага с експерти за извършването на целия набор от подготвителни дейности за обявяването на една концесия.

Финансови анализи и бизнес планове

Изготвянето на финансов анализ, бизнес план и/или анализ „разходи-ползи“ се смята за задължително условие, ако искате да развиете успешен бизнес, който да е устойчив и да Ви осигури стабилност и конкурентоспособност. В много от процедурите за кандидатстване по програмите на Европейския съюз изготвянето на финансов анализ, бизнес план и/или анализ „разходи-ползи“ се поставя като задължително условие.

Не съществува определен модел на бизнес план, който трябва да се спазва. Изключение прави кандидатстването за финансиране пред банкови институции, които създават и спазват собствени бизнес планове, както и кандидатстването по програмите за европейско финансиране, които също имат възприети специфични бланки.

Функционален анализ

Основната цел на функционалния анализ е въз основа на изследване и оценка на релевантността на функциите, ефективността и ефикасността от дейността на администрацията, да се предложат области и конкретни препоръки за подобрения.

Провеждането на функционален анализ в администрация се извършва съобразно изискванията в техническата спецификация на Възложителя, Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация (ЕМПФАДА) и съгласно предписанията в Наръчника за нейното прилагане и утвърдената методология.

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност