• Институт за управление на програми и проекти

ОПДУ, Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство, Индикативен срок: 2020 г.

ПРОГРАМА:
Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г.

ПРИОРИТЕТ:
Приоритетна ос 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“

ПРОЦЕДУРА:
pdfПовишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН:
Администрация на Министерски съвет

ИНДИКАТИВЕН СРОК: 2020г.

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:
10 000 000 лева - към предвидения финансов ресурс по процедурата ще се прибави остатъкът, който не е договорен в рамките на процедура BG05SFOP001-2.009, както и реализираните икономии от изпълнението на проектите от съответната процедура.

БЕНЕФИЦИЕНТИ:
• Юридически лица с нестопанска цел, учредени на основание ЗЮЛНЦ, определени за извършване на дейност в обществена полза, вписани в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел по чл. 17 от ЗЮЛНЦ, които имат поне една приключена финансова година към датата на кандидатстване;
• Национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите, признати от Министерския съвет по реда на чл. 36, ал. 1 от Кодекса на труда и Наредбата за определяне на реда за установяване наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите (СИП);
• Мрежи/ коалиции/ платформи на НПО/СИП, с членове, отговарящи на горните условия.

ЦЕЛ:
• Повишаване взаимодействието между администрацията и гражданите и бизнеса; • Увеличаване активността на НПО и СИП при формулирането, изпълнението и мониторинга на политики и законодателство, включително чрез отправяне на конкретни препоръки към администрацията;
• Подобряване на социалноикономическата среда в резултат на по-открито и отговорно управление.

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:
• Подобряване на участието в процеса на формулиране, осъществяване и мониторинг на политики чрез разработване на анализи, проучвания, оценки, обучения и др.;
• Граждански мониторинг и контрол върху действията на администрацията;
• Разработване на механизми и предложения за подобряване на средата за гражданско участие в управлението;
• Организиране на информационни кампании и други дейности с цел повишаване на обществената осведоменост и на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство;
• Осъществяване на застъпнически действия и кампании в защита на обществено-значими каузи;
• Съвместни действия между администрации и НПО за реализация на публични политики.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:
По тази процедура се прилага финансиране с единна ставка в съответствие с чл. 68б на Регламент (ЕС) № 1303/2013 и член 6, ал.1 от ПМС № 189/2016 г. - Преки разходи за персонал и други допустими разходи (до 40 % от допустимите преки разходи за персонал):
• Разходи за външни услуги, във връзка с изпълнението на основните дейности;
• Разходи за командировки;
• Разходи за материали;
• Непреки разходи, вкл. разходи за организация и управление и за информация и комуникация.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
За консултация във връзка с разработването на проекти по поканата можете да се свържете с експерти на ИУПП на следния e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност