ПРСР, Подмярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура - Пътища

ПРОГРАМА:

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

МЯРКА:

Подмярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН:

Дирекция „Развитие на селските райони“ към Министерството на земеделието

ПРОЦЕДУРА:

pdf№ BG06RDNP001-7.019 – Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“

КРАЕН СРОК: 25 ноември 2022 г., 23:59 ч.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:

Общини от селските райони, съгласно Приложение №1 към Условията за кандидатстване

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА:

Насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:

1 500 000 евро. До 100% от допустимите разходи.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Информация за допълнителни документи и изисквания може да бъде получена при връзка с експерти от Институт за управление на програми и проекти.

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност