ОПДУ, Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство, Индикативен срок: 2021 г.

ПРОГРАМА:
Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г.

ПРИОРИТЕТ:
Приоритетна ос 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“

ПРОЦЕДУРА:
pdfПовишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН:
Администрация на Министерски съвет

ИНДИКАТИВЕН СРОК: 2021 г.

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:

 • Oбща стойност на финансирането: 11 145 970 лв.
 • Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за отделен проект е 60 000 лв.
 • Безвъзмездната финансова помощ се предоставя при 100 % интензитет на помощта.

БЕНЕФИЦИЕНТИ:

 • Юридически лица с нестопанска цел, учредени на основание Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), определени за извършване на дейност в обществена полза, вписани в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел по чл. 17 от ЗЮЛНЦ не по-късно от 6 месеца преди датата на подаване на проектното предложение по процедурата (НПО);
 • Национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите, признати от Министерския съвет по реда на чл. 36, ал. 1 от Кодекса на труда и Наредбата за определяне на реда за установяване наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите, както и техните поделения съгласно чл. 36, ал. 8 от Кодекса на труда (СИП).

По тази процедура партньорството е допустимо и препоръчително.

ДОПУСТИМИ ПАРТНЬОРИ:

 • Юридически лица с нестопанска цел, учредени на основание ЗЮЛНЦ, определени за извършване на дейност в обществена полза, вписани в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел по чл. 17 от ЗЮЛНЦ (НПО);
 • Национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите, признати от Министерския съвет по реда на чл. 36, ал. 1 от Кодекса на труда и Наредбата за определяне на реда за установяване наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите, както и техните поделения съгласно чл. 36, ал. 8 от Кодекса на труда (СИП);
 • Партньор община е допустим, в случай че е налице Решение на Общинския съвет на съответната община за съгласие общината да участва като партньор в изпълнението на проектното предложение по Процедура BG05SFOP001-2.021 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения с наименование „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“.
 • Партньорство с държавна администрация/орган на държавна власт/община е задължително при включване в проектното предложение на дейности за изпълнение на мерки на политики чрез съвместни действия (партньорства) между държавни администрации/органи на държавна власт/общини и НПО/СИП (дейности по б. „г“ от т. 13 на тези Насоки).

ЦЕЛИ:

 • Партньорско управление с гражданите и бизнеса;
 • Открито и отговорно управление.

ДОПУСТИМИ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:

 • Структури на държавната администрация, органи на държавна власт, общини, както и техните служители;
 • Неправителствени организации, както и техните служители;
 • Социално-икономически партньори, както и техните служители;
 • Бизнес;
 • Общественост.

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:

 • Дейности за граждански мониторинг на политики и/или законодателство чрез проучвания, анализи и оценяване на въздействието/ефекта и отправяне на предложения за преформулиране на политики и подобряване на законодателството, включително и за подобряване на средата за гражданско участие в управлението;
 • Дейности за мониторинг на съдебните дела срещу администрацията;
 • Дейности за осъществяване на застъпнически действия и кампании в защита на обществено значими каузи;
 • Дейности за изпълнение на публични политики чрез съвместни действия (партньорства) между държавни администрации/органи на държавна власт/общини и НПО/СИП.
 • Информационни дейности с цел повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

 • Разходи за възнаграждения на персонала на Кандидата и/или Партньора/ите, (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя);
 • Разходи за командировки на служителите на Кандидата/Партньора/ите;
 • Разходи за услуги;
 • Разходи за провеждане и участие в мероприятия;
 • Разходи за закупуване и/или разработване на софтуер до 10% от общо допустимите преки разходи; 
 • Непреките разходи до 8% от допустимите преки разходи.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
За консултация във връзка с разработването на проекти по поканата можете да се свържете с експерти на ИУПП на следния e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност