ПРСР, Подмярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

ПРОГРАМА:

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

ПОДМЯРКА:

Подмярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН:

Дирекция „Развитие на селските райони“ към Министерството на земеделието

ПРОЦЕДУРА:

pdfИнвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

ИНДИКАТИВЕН СРОК: септември 2022 г.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:
Земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

*Бенефициентите трябва да имат седалище/клон или съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на селски район.

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА: Развитие на конкурентоспособността на селските райони; създаване на заетост

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:

  • Финансовата помощ не може да надвишава 50% от общите допустими разходи
  • Минимална стойност на допустимите разходи – 10 000 евро.
  • Максимална стойност на допустимите разходите по проекта – 200 000 евро.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Информация за допълнителни документи и изисквания може да бъде получена при връзка с експерти от Институт за управление на програми и проекти.

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност