Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт

Програма

Програма „Образование“ 2021-2027

Процедура

pdfBG05SFPR001-1.004 „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“

Срок за кандидатстване

Първи срок на кандидатстване

- начална дата - 22 януари 2024 г.

- краен срок на кандидатстване - 22 май 2024 г., 23:59 ч.

Втори срок на кандидатстване

- начална дата - 23 май 2024 г.

- краен срок на кандидатстване - 25 септември 2024 г., 23:59 ч.

Трети срок на кандидатстване

- начална дата - 26 септември 2024 г.

- краен срок на кандидатстване - 27 януари 2025 г., 23:59 ч.

Допустими кандидати

Допустими кандидати по настоящата процедура са общини, държавни, общински, частни детски градини и училища и юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) за осъществяване на дейност в обществена полза по ЗЮЛНЦ. Допустимите кандидати могат да участват само в едно проектно предложение по процедурата (като кандидат).

Основна цел на процедурата

Основната цел на процедурата е да се насърчи позитивното отношение към разнообразието във всички области на човешкия живот. Специфичните цели се отнасят към подобряване на интеркултурната комуникация за учене в мултикултурна образователна среда в образователни институции с различна концентрация на уязвими групи, както и насърчаване на ефективни мултикултурни общности в образователните институции сред участниците в образователния процес и взаимодействието със заинтересованите страни.

Сума и интензитет на финансиране

Бюджетът по процедурата за предоставяне на БФП е 31 123 577 лв.

• Средствата от ЕСФ+ са в размер на 25 542 798 лв.

• Национално съфинансиране е в размер на 5 580 779 лв.

Има следното финансово разпределение според категориите региони на ЕС:

Компонент 1 – По-слабо развити региони (СЗР, СЦР, СИР, ЮИР, ЮЦР) – 25 041 957 лв.

Компонент 2 – Регион в преход (ЮЗР) – 6 081 620 лв.

Минимален размер на БФП за проект – 100 000 лв.

Максимален размер на БФП за проект – 500 000 лв.

* В минималния и максималния размер на безвъзмездна финансова помощ (БФП) се включват всички допустими разходи, планирани в проектното предложение.

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност