ПОС, Рекултивация на регионални депа / клетки на регионални депа за битови отпадъци

ПРОГРАМА

Програма „Околна среда 2021 – 2027“

ПРОЦЕДУРА

pdfBG16FFPR002-2.002 „Рекултивация на регионални депа / клетки на регионални депа за битови отпадъци“

КРАЕН СРОК

  • 25.11.2023 г.;
  • 15.04.2024 г.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

Конкретни бенефициенти по процедурата, са общини, на чиято територия се намира регионално депо и/или собственици на регионално депо за битови отпадъци, и/или оператори по комплексното разрешително за съответното регионално депо, и които притежават разрешение за строеж, издадено по реда на ЗУТ, въз основа на което може да извършат техническата рекултивация на съответното регионално депо (клетка/клетки от депото). За съответното регионално депо или за клетка/клетки от него, трябва да е издадена заповед или решение на директора на РИОСВ за преустановяване на експлоатацията до 15.04.2024 г.

ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА

Изпълнение на техническа рекултивация на запълнени регионални депа или клетки на регионални депа за битови отпадъци с преустановена експлоатация, които трябва да бъдат закрити с цел намаляване на риска от по-нататъшно замърсяване на околната среда и предотвратяване на рисковете за човешкото здраве.

СУМА И ИНТЕНЗИТЕТ НА ФИНАНСИРАНЕ

БФП – до 100%.

Максимален размер – определя се въз основа на максимална стойност за техническа рекултивация, умножена по площта за рекултивация на съответната клетка/клетки/депо, като се отчитат и натрупаните средства по чл. 60 от ЗУО към датата на издаване на решението/заповедта на директора на РИОСВ за преустановяване на експлоатацията на депото/клетката от депото.

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност