Концепции за Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)

ПРОЦЕДУРА

pdfКонцепции за Интегрирани териториални инвестиции

 ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА

Развитие на модел на партньорство и насърчаване на сътрудничеството между различни действащи лица на местно ниво – както между местните власти и другите заинтересовани страни, така и между отделните административни звена и публични институции.

 ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

- Водеща програма - Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 (ПРР);

- Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г. (ПНИДИТ);

- Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 (ПКИП);

- Програма „Образование“ 2021-2027 г. (ПО);

- Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. (ПОС);

- Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. (ПРЧР).

 ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

Допустими бенефициенти по ПРР 2021-2027 г. са широк кръг заинтересовани страни, сред които:

- Държавни органи;

- Областни администрации;

- Общински власти на всички градски и селски общини в съответствие с териториалния обхват на допустимите дейности;

- Представители на гражданското общество (неправителствени организации, организации на работодатели и на синдикати, фондации);

- Представители на бизнеса (предприятията);

- Научна и академична общност;

- Сдружения на собственици на сгради в режим на етажна собственост;

- Лечебни заведения, държавна или общинска собственост, само в партньорство съответно с Министерството на здравеопазването (в случай на държавна) или общината (в случай на общинска собственост);

- Културни институти;

- Други организации от публичния сектор.

БЮДЖЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА

ПРР 1 553 075 665 лв.
ПО 178 097 871 лв.
ПОС 200 447 694 лв.
ПКИП 232 833 146 лв.
ПНИДИТ 48 854 662 лв.
ПРЧР 445 691 238 лв.

ДЕЙНОСТИТЕ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРР

Изготвени са Карти на нуждите за всеки от следните сектори:

- Пътна инфраструктура;

- Образователна инфраструктура;

- Здравеопазване;

- Социална политика;

- Култура.

 В рамките на интегрирания териториален подход по процедурата всички заинтересовани страни могат да инициират и подават концепции за ИТИ, при съобразяване със специфичните изисквания за допустимост на бенефициентите по отделните програми (когато има такива).

 СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 27.09.2023 г., 17:30 ч.

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност