• Институт за управление на програми и проекти

ПРСР, Подмярка 7.6. Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата, Краен срок: 23.09.2020 г.

ПРОГРАМА:

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

ПОДМЯРКА:

pdfПодмярка 7.6. Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН:

Министерството на земеделието и храните

КРАЕН СРОК: 23.09.2020 г.

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:

Финансовата помощ за приетите заявления за подпомагане е в размер на левовата равностойност на 28 500 000 евро.

Допустимите разходи не могат да надвишават левовата равностойност на 300 000 евро за проект.

За бенефициенти местни поделения на вероизповеданията, в случай, че не е налично генериране на приходи финансовата помощ за дейностите по подмярката е в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. 

БЕНЕФИЦИЕНТИ:

Признати (Чл. 10) или регистрирани (Чл. 20) като юридически лица по Закона за вероизповеданията

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА:

Предоставянето на фокусираната подкрепа има за цел да повиши качеството на живот и да запази културната идентичност и традиции в селските райони.

Обосновка: Запазването на духовния и културния живот на населението е от важно значение за развитието на селските райони. Културно-историческото развитие на Република България обуславя богато културно наследство, което се запазва и съхранява в различни обекти с религиозно значение.

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:

В рамките на тази подмярка се предоставя безвъзмездна финансова помощ за дейности за възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради с религиозно значение, в това число и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства.

По подмярката ще бъдат финансирани и дейности за оборудване и обзавеждане на местни поделения по вероизповеданията. 

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

1. За възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради с религиозно значение, в т.ч. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства, съгласно допустимата за подпомагане дейност по настоящите Условия за кандидатстване, които са:
а) разходи, свързани с прякото изпълнение на строително-монтажните работи;
б) непредвидени разходи в размер до 5 на сто от стойността на одобрените разходи по буква „а”.
2. За закупуване на нови машини, оборудване и обзавеждане до пазарната им стойност, включително чрез финансов лизинг, до пазарната им стойност, съгласно допустимите за подпомагане дейности по настоящите Условия за кандидатстване.
3. За придобиване на патентни и авторски права, лицензи, регистрация на търговски марки, свързани с дейностите по проекта, до пазарната им стойност.
4. Свързани с проекта, в това число разходи за хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа и екологична устойчивост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на проектното предложение, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1, буква „а”, т. 2 и 3.

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР:

Чрез критериите за подбор приоритет ще бъде даван на:

  • Брой население, което ще се възползва от допустимите дейности;
  • Проекти с включени инвестиции според културната и обществената значимост на обекта

Ще се финансират проекти, които при оценката получават минимален брой точки съгласно решение на КН.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Одобреният проект се изпълнява в срок до 36 месеца от датата на подписването на административния договор с ДФЗ.

За консултация във връзка с разработването на проекти по поканата можете да се свържете с експерти на ИУПП на email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Тагове: възстановяване, наследство, природно, културно, опазване, район, селски, дейности, ПРСР , Оперативна Програма , Консултация , Проект, Инвестиция, Консултантски Услуги, Програма, Финансиране, Еврофинансиране, 2016

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност