ПРР 2021-2027 г.

Програма Развитие на регионите 2021-2027 г.

pdfИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ПРР 2021-2027 Г. -  2024 ГОДИНА

Приоритети по програмата:

Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“

Приоритет 2 „Интегрирано териториално развитие на регионите“

Дейности, които ще получат подкрепа:

 • Инфраструктурни мерки за насърчаване на икономическата активност.
 • Енергийна ефективност и устойчиво обновяване на жилищни и обществени сгради, вкл. студентски и ученически общежития.
 • Устойчива мобилност, вкл. градска мобилност.
 • Пътна инфраструктура, функционални връзки и пътна безопасност.
 • Зелена градска инфраструктура и сигурност в обществени пространства.
 • Образователна инфраструктура и оборудване (вкл. училищни автобуси) за предучилищно, училищно и висше образование, както и детски ясли и градини.
 • Здравна и социална инфраструктура и оборудване за предоставяне на здравни, интегрирани здравно-социални и социални услуги в общността.
 • Жилищно настаняване.
 • Култура, спорт и туризъм.

Бенефициенти по програмата:

 • Държавни органи, областни администрации и общински власти.
 • Представители на гражданското общество - неправителствени организации, организации на работодатели, синдикати, фондации.
 • Бизнес -представители на големи предприятия, представители на малки и средни предприятия и др.
 • Научна общност - представители на университети, Българска академия на науката, Селскостопанска академия и др.

Очаквани резултати от изпълнението на дейностите:

 • Развитие на функционални зони и регионални връзки от гледна точка на трудова мобилност, включително чрез развитие на междуселищния обществен транспорт.
 • Повишаване на енергийната ефективност на жилищни и обществени сгради.
 • Подобряване на пътната инфраструктура.
 • Подобряване на образователната инфраструктура и оборудване.
 • Повишаване на здравната и социалната инфраструктура.
 • Повишаване достъпа до висококачествено приобщаващо несегрегирано образование на всички нива, жилищно настаняване, заетост, здравни, социални и дългосрочни грижи, по-специално за маргинализирани групи като роми, хора с увреждания и с други специални нужди, възрастни хора, бездомни лица и т.н.
 • Подобряване инфраструктурата и оборудването за масов спорт.
 • Съхранение и развитие на културното и природното наследство.
 • Развитие на местни забележителности и атракции, включително популяризирането на устойчиви форми на туризъм.

Допълнителна информация относно Програма „Развитие на регионите“ може да получите и на адрес: https://www.eufunds.bg/bg/oprd/node/11555

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност