ПКИП 2021-2027 г.

Приоритети на програмата:

Приоритет 1 „Иновации и растеж“

Приоритет 2 „Кръгова икономика“

Дейности, които ще получат финансиране:

 • Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията в тематичните области на ИСИС 2021-2027.
 • Подкрепа чрез инвестиции в рисков капитал за създаване на нови и развитие на иновативни предприятия.
 • Подкрепа за заявяване и защита на индустриална собственост в предприятията в т.ч. подкрепа за защита на патенти, полезни модели, дизайн. и др. под.
 • Насърчаване въвеждането на технологии от Индустрия 4.0 в предприятията.
 • Подкрепа за инвестиции, насочени към разработване на цифрови технологии, софтуер, цифрови приложения в областта на Индустрия 4.0.
 • Прилагане на подходящи процеси за киберсигурност и поверителност на данните в МСП.
 • Повишаване на дигиталните умения на персонала във връзка с въведените технологии от Индустрия 4.0.
 • Подкрепа за производствени инвестиции в предприятията съгласно регионалния потенциал за развитие.
 • Насърчаване на предприемаческата активност чрез дялови финансови инструменти.
 • Дейности, насочени към изпълнение на мерки за енергийна ефективност в предприятията.
 • Въвеждане на системи за мониторинг и контрол на енергопотреблението.
 • Стимулиране на предприятията да използват енергия от възобновяеми източници.

Бенефициенти по програмата:

 • Микро, малки, средни и големи предприятия или техни обединения (в т.ч. клъстери), индустриални паркове, научноизследователски организации и институции, обединения, занимаващи се с управление на иновационна инфраструктура.
 • Агенции, ведомства, браншови/работодателски организации, институции, организации и агенции в подкрепа на бизнеса и подобряване на бизнес средата, АУЕР.

Очаквани резултати от изпълнението на дейностите:

 • Увеличаване на капацитета за научни изследвания и иновации.
 • Внедряване на нови технологии, чрез които да се повиши иновативната активност на малки и средни предприятия.
 • Внедряване на цифрови решения (в т.ч. решения, свързани със сигурността и поверителността на информацията).

Допълнителна информация относно Програма „Иновации и конкурентоспособност в предприятията“ 2021-2027 г. може да получите и на адрес: https://www.eufunds.bg/bg/opic

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност