ПОС 2021-2027 г.

pdfИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ПОС 2021-2027 Г. - 2023 ГОДИНА

Приоритети на програмата:

 • Приоритет „Води“
 • Приоритет „Отпадъци“
 • Приоритет „Биологично разнообразие“
 • Приоритет „Риск и изменение на климата“
 • Приоритет „Въздух“

Дейности, които ще получат финансиране:

 • Приоритет „Води“ – изграждане и реконструкция на ВиК инфраструктура, разработване на РПИП за бъдещо финансиране за новоконсолидирани райони, подкрепа за разработване на ПУРБ, мониторинг и оценка на качеството на водите за питейно-битово водоснабдяване.
 • Приоритет „Отпадъци“ – изграждане, разширяване и/или надграждане на общински/регионални системи за разделно събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци, изграждане на системи/ центрове за разделно събиране и подготовка за повторна употреба и поправка, повишаване рециклирането на отпадъци, оптимизиране процеса на управление на битовите отпадъци от общините в България.
 • Приоритет „Биологично разнообразие“ – разработване на планове за управление на защитените зони по Натура 2000, теренни проучвания за подобряване на знанията за видове и природни местообитания и определяне на техния природозащитен статус, подобряване природозащитното състояние на природни местообитания и видове, предмет на опазване в мрежата Натура 2000, опазване/възстановяване на екосистемите и присъщото им биологичното разнообразие извън Натура 2000.
 • Приоритет „Риск и изменение на климата“ – превенция и управление на риска от наводнения и засушаване, мониторинг и прилагане на мерки за превенция и защита при неблагоприятни геодинамични процеси – свлачища, срутища, ерозии, абразии, повишаване готовността на населението за адекватна реакция и подобряване устойчивостта чрез осигуряване на наземен капацитет за борба с горските пожари, изграждане на нови и оптимизиране и/или разширяване на съществуващи системи за предупреждение, наблюдение, докладване, прогнозиране и сигнализиране, разработване на цифрови модели, анализи и прогнози във връзка с климатичните изменения.
 • Приоритет „Въздух“ – намаляване на замърсяването на въздуха от битовото отопление, изграждане на зелени пояси, подобряване на мониторинга на КАВ, насърчаване на електромобилността.

Бенефициенти по приоритети:

 • Приоритет „Води“ – ВиК дружества, Столична община, Български ВиК Холдинг ЕАД, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, структури на/в Министерството на околната среда и водите, структури на/в Министерството на здравеопазването.
 • Приоритет „Отпадъци“ – общини, юридически лица със стопанска цел, юридически лица с нестопанска цел, ПУДООС, ИАОС, НСОРБ.
 • Приоритет „Биологично разнообразие“ – Структури за управление на Натура 2000, структури на/в МОСВ, структури на/в МЗХГ, Агенция „Пътна инфраструктура“, юридически лица с нестопанска цел, общини, научни институции, висши училища.
 • Приоритет „Риск и изменение на климата“ – общини, областни администрации, Агенция „Пътна инфраструктура“, МРРБ, структури на/в МОСВ, НИМХ, ГДПБЗН-МВР.
 • Приоритет „Въздух“ – общини, ИАОС, НДЕФ, юридически лица със стопанска цел, АПИ, Национален институт по метеорология и хидрология.

Очаквани резултати:

 • Редуциране емисиите на парниковите газове, което ще окаже положително въздействие по отношение на климатичните промени.
 • Постигане на установените норми по някои от показателите на атмосферния въздух (ФПЧ10, ФПЧ 2,5, ПАВ, NO2).
 • Ще се подобри състоянието на водите в България.
 • Ще окаже пряко и косвено, дългосрочно и положително въздействие върху почвите и земеползването чрез превенция и управление на риска от наводнения и засушаване, анализи на риска и прилагане на мерки за превенция и защита при процеси, свързани с движение на земни маси – свлачища, срутища, ерозии, абразии.
 • Положително въздействие върху състоянието на растителността, гъбите и животинския свят.
 • Подобряване на състоянието и управлението на обектите от Националната екологична мрежа.
 • Подобряване естетическите качества на ландшафта, визуално и обемно-пространствено.
 • Намаляване на замърсяването от транспорта.
 • Положително въздействие по отношение на управлението на отпадъците.
 • Дългосрочно и положително въздействие върху човешкото здраве.

Допълнителна информация относно Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. може да получите и на адрес: https://www.eufunds.bg/bg/opos

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност