Национален план за възстановяване и устойчивост

pdfПРЕЗЕНТАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Основните цели на Плана за възстановяване и устойчивост са да способства икономическото и социално възстановяване от кризата, породена от пандемията от COVID-19 както и да създаде една по-устойчива, справедлива и успешна икономика.

Планът е структуриран в четири стълба:

Стълб Иновативна България

 • Образование и умения;
 • Научни изследвания и иновации;
 • Интелигентна индустрия.

Реформи:

 • Реформа на предучилищното, училищното образование и ученето през целия живот;
 • Реформа във висшето образование;
 • Изпълнение на обща политика за развитие на научните изследвания, иновациите и технологиите в полза на ускорено икономическо и обществено развитие на страната;
 • Изграждане на механизъм за привличане на индустриални инвестиции и развитие на индустриални екосистеми.

Стълб Зелена България

 • Нисковъглеродна икономика;
 • Биоразнообразие;
 • Устойчиво селско стопанство;
 • Цифрова свързаност;
 • Транспортна свързаност;
 • Местно развитие.

Реформи:

 • Създаване на Национален фонд за декарбонизация;
 • Улесняване и повишаване ефективността на инвестиции в енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради;
 • Разработване на дефиниция и критерии за „енергийна бедност" за домакинствата в Закона за енергетиката;
 • Механизъм за финансиране на проекти за енергийна ефективност и възобновяеми източници заедно със сметките за енергия;
 • Обслужване на едно гише;
 • Стимулиране на производството на електроенергия от ВЕИ;
 • Изготвяне и приемане на Национална пътна карта за подобряване на условията за разгръщане на потенциала за развитие на водородните технологии и механизмите за производство и доставка на водород;
 • Либерализация на пазара на електрическа енергия;
 • Развитие на нисковъглеродна икономика и създаване на Комисия за енергиен преход и изработване на Пътна карта към климатична неутралност;
 • Създаване на държавно предприятие „Конверсия на въглищни региони“;
 • Декарбонизация на енергийния сектор;
 • Подобряване на корпоративното управление на държавните компании в енергийния сектор;
 • Изграждане на структура за управление на Националната екологична мрежа;
 • Актуализиране на стратегическата рамка на аграрния сектор.

Стълб Свързана България

 • Цифрова свързаност;
 • Транспортна свързаност;
 • Местно развитие.

Реформи:

 • Разработване и прилагане на ефективна политическа и регулаторна рамка;
 • Ефективно използване на радиочестотния спектър;
 • Създаване на благоприятна инвестиционна среда;
 • Актуализиране на стратегическата рамка на транспортния сектор;
 • Концептуално ново управление на безопасността на движението по пътищата в единна интегрирана стратегическа рамка за периода 2021-2030 г.;
 • Интегриране на устойчивата градска мобилност в стратегическото планиране на регионалното и пространственото развитие;
 • Осигуряване на ефективен достъп до интегриран обществен транспорт;
 • Електрическа мобилност;
 • Нов регионален подход с пряко въвличане на местните общности в управлението на средствата от европейските фондове и инструменти;
 • Продължаване на реформата във водния сектор.

Стълб Справедлива България

 • Бизнес среда;
 • Социално включване;
 • Здравеопазване.

Реформи:

 • Достъпно, ефективно и предвидимо правосъдие;
 • Противодействие на корупцията;
 • Разширяване на използването на алтернативни способи за разрешаване на спорове и въвеждане на медиация, задължителна по някои видове дела;
 • Укрепване на процедурата по несъстоятелност;
 • Цифрова реформа на българския строителен сектор;
 • Регистрова реформа за разгръщане потенциала на електронното управление за подобряване на бизнес средата;
 • Подобряване на рамката за управление на държавните предприятия;
 • Подобряване на рамката за борба с изпирането на пари;
 • По-високо качество и предсказуемост на законодателния процес в рамките на Народното събрание;
 • Обществени поръчки;
 • Разрастване България;
 • Съвет за икономически анализи;
 • Реформа в сферата на минималните доходи;
 • Реформа в областта на социалните услуги;
 • Актуализиране на стратегическата рамка на сектор „Здравеопазване“;
 • Цялостно внедряване на Национална здравно информационна система;
 • Създаване на механизми за привличане и задържане на кадри в системата на здравеопазването и професионалната им реализация в определени райони на страната;
 • Създаване на условия и механизми за увеличаване на достъпа до здравна грижа чрез развитие на здравно-социални услуги и развитие на консултирането като промотивно-профилактичен метод за подобряване на общественото здраве;
 • Създаване на условия и механизми за провеждане на широкообхватен пренатален и неонатален скрининг, и скрининг на социално-значимите заболявания;
 • Създаване на механизми за провеждане на съвременно здравно образование в българското училище.

Допълнителна информация относно Национален план за възстановяване и устойчивост може да получите на адрес: https://www.nextgeneration.bg/14

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност