Програми, финансирани от ЕИП и НФМ 2014-2021

България подписа меморандуми за разбирателство за изпълнението на Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство и изпълнението на Норвежкия финансов механизъм за периода 2014-2021 г. По силата на това сътрудничество страната ни ще получи финансова подкрепа за проекти в социално и териториално развитие и сближаване в размер на 210,1 млн. евро, предоставени безвъзмездно от Република Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия.

Чрез Финансовия механизъм на ЕИП с ресурс от 115 млн. евро, предоставени от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, ще бъдат финансирани проекти за местно развитие и намаляване на бедността, енергийна ефективност и сигурност, опазване на околната среда и развитие на предприемачеството в областта на културата. В допълнение Норвегия предоставя 95,1 млн. евро за проекти, насочени към развитие на бизнес, иновации и малки и средни предприятия, правосъдие и вътрешни работи, които ще се реализират у нас чрез Норвежкия финансов механизъм.

Гражданското общество ще получи подкрепа в размер на 15,5 млн. евро за мониторинг и оценката на политики и дейността на администрацията. Отделени са 951 000 евро за проекти за подпомагане на социалния диалог и гарантиране на достойни условия на труд.

Налице са десет основни финансиращи програми като срокът за изпълнение на всички дейности е 30 април 2024 г.

1. ПРОГРАМА „МЕСТНО РАЗВИТИЕ, НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И ПОДОБРЕНО ВКЛЮЧВАНЕ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ"

Тази програма е с общ бюджет 41 176 471 евро. Неин програмен оператор е Министерството на образованието и науката. Негови партньори в управлението на програмата ще бъдат:

 • От името на страните-донори: Норвежката асоциация на местните и регионалните власти/ The Norwegian Association of Local and Regional Authorities (KS);
 • Международна партньорска организация: Съветът на Европа/Council of Europe (CoE).

Основната цел на програмата "Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи" е засилване на икономическото и социално сближаване, осигуряване на системен подход в местното развитие и намаляването на бедността чрез интегрирани мерки в сферата на образованието, осигуряването на заетост и здравеопазването.

За постигането на тази цел, със средствата на програмата ще бъдат подкрепяни проекти в три основни направления:

 • "Повишено социално и икономическо развитие на общините в неравностойно положение" (Outcome 1);
 • "Подобрено социално включване на децата и младежите" (Outcome 2);
 • "Подобрено включване на ромите" (Outcome 3).

2. ПРОГРАМА „ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ, ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ“

Програмата се финансира от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021. Финансовият й ресурс възлиза на близо 33 млн. евро, от които 28 млн. евро са безвъзмездна помощ.

По програмата ще се приемат проектни предложения за ефективно използване на хидроенергийния потенциал, оползотворяване на геотермалната енергия за отопление или охлаждане, както и за промишлени цели. Други допустими дейности са рехабилитация и модернизация на общинска инфраструктура, подобряване на енергийната ефективност в сгради, обучения по енергиен мениджмънт и други.

3. ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА И ИЗМЕНЕНИЕ НА КЛИМАТА“

Страната ни получава финансов ресурс от 30,5 млн. лв. по програма „Околна среда и изменение на климата“ за изпълнение на мерки в областите наблюдение, управление и подобряване на екологичния статус на морските води, управление на отпадъците, адаптация към климатичните изменения. Ще бъдат финансирани проекти, които надграждат постигнатите резултати от предходния програмен период, продължават и развиват сътрудничеството с партньорите от страните-донори.

Министерството на околната среда и водите ще изпълнява функциите на програмен оператор по програмата.

4. ПРОГРАМА „ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В СФЕРАТА НА КУЛТУРАТА, КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО И КУЛТУРНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО“

Тази програма по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство е с бюджет 10 000 млн. евро за периода 2018 - 2024г. Сферите на подкрепа са: управление, опазване и консервация на културно наследство; дигитализация; културно предприемачество; развитие на публики; международно културно сътрудничество и обмен.

Допустими кандидати по програмата са публични и местни власти, държавни музеи, галерии, библиотеки, културни организации, НПО.

5. ФОНД АКТИВНИ ГРАЖДАНИ

Подкрепата за гражданското общество е ключов приоритет за Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) и Норвежкия финансов механизъм 2014–2021 г. Фонд Активни граждани в България е на обща стойност 15 500 000 евро, предоставени изцяло от страните донори —Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

Програмата ще функционира до 2024 г. и ще допринася за постигане на общите цели на ФМ на ЕИП и НФМ за намаляване на икономическите и социалните различия и за укрепване двустранните отношения между страните бенефициенти и страните донори. Целта на Фонд Активни граждани е укрепнало гражданско общество, активни граждани и овластени уязвими групи.

Фондът ще подкрепя дългосрочната устойчивост и капацитета на гражданския сектор, укрепвайки неговата роля в насърчаване на демократичното участие, активното гражданство и човешките права. В рамките на конкурсите за набиране на проектни предложения ще бъдат подкрепени инициативи на граждански организации, които допринасят за:

 • Подобрена демократична култура и гражданска осведоменост;
 • Подкрепа за правата на човека;
 • Овластяване на уязвими групи;
 • Равенството между половете и предотвратяване на насилието по полов признак;
 • Повишаване на ангажимента на гражданите за опазване на околната среда/във връзка с промените в климата;
 • Подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число на гражданските организации.

Фондъд се управлява от: Институт отворено общество софия, Фондация работилница за граждански инициативи и Тръст за социална алтернатива.

6. ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕСА, ИНОВАЦИИТЕ И МСП"

Програма предоставя подкрепа на проекти, които ще развиват и осъществяват дейности в предприятието, което кандидатства за финансиране, в рамките на програмната област „Иновации за зелена индустрия”. Допустими кандидати са МСП и големи предприятия с не повече от 25% държавно участие, регистрирани като юридически лица в България, които имат най-малко 3 години дейност към датата на крайния срок за подаване на проектни предложения по настоящата покана.

Целта на програмата е да се насърчи създаването на ценности и устойчиво развитие на бизнес сектора в България. Стимулация и развитие на дългосрочното бизнес сътрудничество между Норвегия и България, което се основава на развитие на бизнеса и иновациите. Очакваният резултат е повишаване на конкурентноспособността на българските предприятия.

Управляващият орган на програмата е Иновация Норвегия (Innovation Norway).

Бюджет по процедурата- 17 855 000 евро.

7. ПРОГРАМА „СОЦИАЛЕН ДИАЛОГ-ДОСТОЙНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД“

Не е налична информация към момента.

8. ПРОГРАМА „ПРАВОСЪДИЕ“

Не е налична информация към момента.

9. ПРОГРАМА „ВЪТРЕШНИ РАБОТИ“

Не е налична информация към момента.

10. ФОНД ЗА ДВУСТРАННИ ОТНОШЕНИЯ

За изпълнение на една от двете основни цели на ФМ на ЕИП и НФМ - развитие и укрепване на двустранното сътрудничество, България получава средства на обща стойност 4 202 000 евро по Фонд за двустранни отношения (ФДО).

ФДО се управлява от Националното координационно звено и от Съвместен комитет за двустранни отношения, в който участват представители на НКЗ, на министерствата на външните работи на Р. България, Кралство Норвегия, Исландия и Лихтенщайн.

Средствата по ФДО ще бъдат използвани за финансиране на двустранни инициативи на програмно и на национално ниво, съгласувани между българската страна и страните – донори и изпълнявани в партньорство между допустими бенефициенти от България, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн. Ще продължи предоставянето на подкрепа за пътувания за участие в двустранни и международни събития (конференции, семинари, работни срещи), които са от взаимен интерес и включват участие на представители на страните бенефициенти и страните донори по ФМ на ЕИП и НФМ 2014 – 2021 г.

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност