ПМДР 2014-2020

pdfИндикативна годишна работна програма 2022 г.

Приоритети на ЕС:

 • Насърчаване на устойчиви, отличаващи се с ефективно използване на ресурсите рибарство и аквакултури и свързаното с тях преработване
 • Стимулиране на иновативни, конкурентоспособни и основани на знания рибарство и аквакултури и свързаното с тях преработване
 • Стимулиране на прилагането на общата политика в областта на рибарството
 • Повишаване на заетостта и териториалното сближаване
 • Укрепване на прилагането на интегрираната морска политика

Дейности, които ще получат подкрепа:

 • Иновации
 • Нови форми на доход, диверсификация и създаване на работни места
 • Инвестиции на борда, свързани с модернизация и енергийна ефективност
 • Окончателно преустановяване на риболовните дейности
 • Опазване и възстановяване на морското биоразнообразие и екосистеми
 • Инвестиции за добавяне стойност и качество на продуктите от риболов
 • Инвестиции в рибарските пристанища, кейове за разтоварване и лодкостоянки
 • Производствени инвестиции в аквакултурите
 • Нови форми на доход и добавена стойност в аквакултурата
 • Услуги за околната среда и биологичното производство
 • Мерки за предлагане на пазара
 • Преработване на продуктите от риболов и аквакултури
 • Контрол и правоприлагане
 • Събиране на данни

Бенефициенти по програмата:

 • Публично-правни органи
 • Научни или технически органи
 • Юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел
 • Еднолични търговци или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи дейност в областта на рибарството и аквакултурата или свързаната с тях преработка, като за част от дейностите е възможно кандидатстването и на такива, които до сега не са развивали дейност в сектор Аквакултура
 • Неправителствени организации
 • Организации на производителите или Асоциации от организации на производители на продуктите на риболова и аквакултури

Очаквани резултати от изпълнението на дейностите:

 • Преструктуриране и балансиране на риболовния капацитет към възможностите за риболов и въздействието му върху морската среда
 • Модернизиране на флота
 • Увеличаване привлекателността на сектора и диверсификация на дейностите
 • Въвеждане на иновации в сектора
 • Модернизиране на съществуващите стопанства за аквакултура и създаване на нови
 • Модернизация на предприятията за преработка с цел намаляване вредното въздействие върху околната среда
 • Подкрепа за биологични производства и екологични услуги и добавяне на стойност към продуктите от риболов и аквакултури
 • Подобряване на организацията на пазара

Допълнителна информация относно Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 може да получите и на адрес: eufunds.bg/bg/pmdr

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност