ОПНОИР 2014-2020

Индикативна годишна работна програма 2021 г.

Приоритети на програмата:

  • Научни изследвания и технологично развитие
  • Образователна среда за активно социално приобщаване
  • Образование и учене през целия живот

Бенефициенти по програмата:

  • Министерство на образованието и науката и второстепенните му разпоредители с бюджетни кредити
  • Българска академия на науките
  • Образователни, обучителни и научни организации и институции, социално-икономически партньори, работодатели, браншови организации, центрове за професионално обучение, общини, неправителствени организации, извънучилищни педагогически учреждения, младежки организации, спортни клубове, НАПОО, Център за учебно-тренировъчни фирми в средните професионални училища, Национално представителство на студентските съвети и др.

Очаквани резултати от изпълнението на програмата:

  • Дял от БВП на инвестициите в наука и иновации – 1,5%
  • Дял на завършилите висше образование между 30-34 годишните - 36%
  • Дял на преждевременно напусналите училище – 11%
  • Повишаване на броя на децата, учениците и младежите от ромски произход, интегрирани в образователната система

Допълнителна информация относно Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 може да получите и на адрес: eufunds.bg/bg/opseig

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност