ОПДУ 2014-2020

pdfИндикативна годишна работна програма 2022 г.

Приоритети на програмата:

 • Постигане на по-висока ефективност, ефикасност, резултатност и прозрачност в дейността на администрацията
 • Подобряване на дейността на съдебната система за независимо, справедливо и бързо правораздаване
 • Повишаване на качеството на предоставяните услуги на гражданите и бизнеса
 • Осигуряване на устойчивост и ефективност на системата за управление на средствата от ЕСИФ
 • Подобряване на информираността на обществото за използването на ЕСИФ в Република България

Дейности, които ще получат подкрепа:

За администрацията:

 • структура-услуги-електронно управление-интелигентно регулиране-отчетност
 • повишаване на професионалната компетентност на служителите

За съдебната система:

 • въвеждане на електронно правосъдие
 • повишаване на професионалната квалификация на магистрати и съдебни служители

За управление на средствата от ЕСИФ:

 • капацитет и сигурност на системата
 • публичност на подкрепата

Бенефициенти по програмата:

 • Централна администрация (Администрация на МС, министерства, агенции и др.)
 • Областна администрация
 • Общинска администрация
 • Структури на съдебната система (Висш съдебен съвет, ВАС, ВКС, Прокуратура, НИП и др.)
 • Неправителствени организации

Очаквани резултати от изпълнението на дейностите:

 • Подобрено качеството на административното обслужване
 • Електронно управление
 • Комплексно административно обслужване
 • Въведено електронно правосъдие
 • Повишен професионализъм и компетентност на служителите в държавната администрация, магистратите и съдебните служители
 • Ефективна и ефикасна система за ЕСИФ
 • Висока обществена информираност за ЕСИФ

Допълнителна информация относно Оперативна програма "Добро управление" 2014-2020 може да получите и на адрес: www.eufunds.bg/bg/opgg

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност