ПРСР 2014-2020


pdfИндикативна годишна работна програма 2022 г.

Приоритети на програмата:

 • Стимулиране на трансфера на знания и иновации в селското стопанство и горския сектор
 • Повишаване на устойчивостта и конкурентоспособността на селскостопанската дейност и насърчаване на иновативните технологии и устойчиво управление на горите
 • Насърчаване на организацията на хранителната верига, включително преработката и маркетинга на земеделски продукти, хуманно отношение към животните и управление на риска в стопанствата
 • Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързаните със селското и горско стопанство
 • Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горския сектор;
 • Насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони

Дейности, които ще получат подкрепа:

 • Модернизация на производството, преработката и реализацията на хранителните продукти
 • Преструктуриране и модернизиране на стопанствата в чувствителни сектори със затруднен достъп до пазара
 • Подкрепа за млади земеделски производители
 • Подобряване на достъпа до консултантски услуги и обучение
 • Подкрепа за създаване на групи производители и коопериране
 • Запазване на традиционните земеделски практики, особено в планинските райони
 • Възстановяване и поддържане на земеделски земи с висока природна стойност
 • Насърчаване на биологично растениевъдство, пчеларство и животновъдство
 • Подобряване на ефективността при интегрираното управление на водата като стопански ресурс
 • Подпомагане на възстановяването на горския потенциал и превенция на пожарите в горите;
 • Стартиране на микропредприятия в селските райони с приоритет в областта на преработката
 • Подобряване на общинската пътна и вик инфраструктура

Бенефициенти по програмата:

 • Земеделски производители
 • Преработвателни предприятия от ХВП
 • Микропредприятия в селските райони
 • Общини в обхвата на селските райони
 • Юридически лица с нестопанска цел (местни инициативни групи, читалища и др.)
 • Местни поделения на вероизповедания/li>
 • Организации на производителите
 • Занаятчии и др.

Очаквани резултати след изпълнението на дейностите:

 • Подобряване на интеграцията между хранителната индустрия и селското стопанство
 • Постигане на балансирано и устойчиво използване на ресурсите
 • Подобряване на икономиката в селските райони чрез подпомагане за неземеделски дейности
 • Повишаване качеството на местните услуги в селските райони
 • Укрепване на подхода лидер чрез обхващане на нови територии
 • Подобряване на устойчивостта и конкурентоспособността на малките и средни земеделски стопанства
 • Навлизане на нови технологии, свързани с енергийна ефективност и преработка на биомаса
 • Подобряване на мрежата за широколентов достъп в селските райони

Допълнителна информация относно Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 може да получите и на адрес: eufunds.bg/bg/prsr 

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност