Проведени обучения

chek 5

 • „Социокултурни специфики на ромската общност“

 • „Неформални образователни подходи за привличане и задържане на деца“

 • "Специализирано обучение по ЗОП"

 • "Социално интегриране на малцинствените групи"

 • "Повишаване на административния контрол в администрацията"

 • "Професионална компетентност на служителите за осигуряване на равен достъп на хората с увреждания" 

 • "Практическо счетоводство в сферата на услугите – формиране на себестойност, ценообразуване, приходи и разходи, работа с касов апарат" - повишаване квалификацията на работещи хора с увреждания

 • "Социални умения" - повишаване квалификацията на работещи хора с увреждания

 • "Административна етика и контрол"

 • "Компютърна грамотност – Ms Word"

 • "Компютърна грамотност - Ms Excel"

 • "Компетенция по активност/инициативност (Проактивен подход)"

 • "Правила и методики за мониторинг и контрол при изпълнението на конкретни политики от общинските администрации"

 • "Модулиране със специализиран софтуер SolidWorks"

 • "Повишаване на професионалната компетентност на служителите на общинската администрация за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията"

 • "РНР програмиране – разработка на уеб приложения с PHP, MySQL и LAMP"

 • "Планиране и настройка на Windows Server 2008 Active Directory – инфраструктура на Windows Server 2008 Active Directory. Планиране, конфигуриране, сигурност, съпровод, доверяване между сървъри"

 • "Разработка на софтуер в cloud среда (Software Development in the Cloud) – облачни инфраструктури, платформи и услуги за изграждане на големи дистрибутирани системи, виртуализация на всички нива, парадигмата „архитектура ориентирана към услуги“ (SOA) и нейната имплементация в големите публични платформи за cloud услуги"

 • "Паниране и конфигуриране на Open Source ERP софтуер. Конфигуриране и функциониране на ERP модули за проблемните области библиотеки, музеи и културно-исторически организации"

 • "Adobe Photoshop, Adobe Flash Professional, InDesign – работа с растерни изображения и приложението им в различни области: предпечат, подготовка за публикуване в интернет, обработка на старинни документи"

 • "Уеб приложения с ASP.NET MVC (Web Applications with ASP.NET MVC Course) – практическа разработка на съвременни уеб приложения върху платформата Microsoft ASP.NET MVC"

 • "Програмиране в среда Joomla Framework и WordPress – програмиране на уеб модули за Joomla и WordPress, сигурност"

 • "Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services – анализ на големи информационни масиви и прилагане на перспективни технологии при търсене, клъстеризиране и индексиране в големи масиви с цифрови и сканирани документи, сигурност"

 • "ASP.NET AJAX – разработка на уеб приложения с .NET Framework и ASP.NET, ASP.NET AJAX – бази данни и разработване на уеб приложения с технологиите ASP.NET и AJAX, динамични уеб приложения с база от данни"

 • "Правила и методики за мониторинг и контрол при изпълнението на конкретни политики от общинските администрации"

 • "Модулиране със специализиран софтуер SolidWorks"

 • "Повишаване на професионалната компетентност на служителите на общинската администрация за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията"

 • "РНР програмиране – разработка на уеб приложения с PHP, MySQL и LAMP"

 • "Планиране и настройка на Windows Server 2008 Active Directory – инфраструктура на Windows Server 2008 Active Directory. Планиране, конфигуриране, сигурност, съпровод, доверяване между сървъри"

 • "Разработка на софтуер в cloud среда (Software Development in the Cloud) – облачни инфраструктури, платформи и услуги за изграждане на големи дистрибутирани системи, виртуализация на всички нива, парадигмата „архитектура ориентирана към услуги“ (SOA) и нейната имплементация в големите публични платформи за cloud услуги"

 • "Паниране и конфигуриране на Open Source ERP софтуер. Конфигуриране и функциониране на ERP модули за проблемните области библиотеки, музеи и културно-исторически организации"

 • "Съвременни среди за ASP базиран WEB Content management – Sitefinity, eXpressAрр Framework, Microsoft SharePoint – програмиране основано на съвременни ASP базирани системи за управление на съдържание, използвани в различните отрасли на бизнеса за бързо разработване на уеб платформи"

 • "Административно право и ефективен контрол по установяване и прилагане на административните режими"

 • "Изграждане на практически умения за извършване на анализи, за аргументиране и убеждаване"

 • "Обучение по проект „Хората в администрацията - ключ към европейско сътрудничество“

 • Модерно управление на човешките ресурси в общинската администрация: „Работа в екип“, „Мотивация“, „Приемственост между поколенията в администрацията“

 • "Мотивиране и изграждане на екипи"

 • "Методики и практики за разработване на стратегия за местно развитие"

 • "Добри практики за създаване и функциониране на МИГ"

 • Обучения по  ОП „Околна среда“

 • "Изграждане на фирмени екипи. Как да намерите мястото си  сред останалите членове на екипа. Как да преодолеем дисбаланса на ролите в екипа"

 • "Вътрешни одитори съгласно изискванията на БДС EN ISO 19011:2004"

 • "Подготовка, кандидатстване и управление на проекти и програми по ОП на ЕС"

 • "Ефективно разработване и управление на проекти, наблюдение и осъществяването на дейността, отчитане и администриране"

 • "Системи за управление на качеството ISO 9001"

 • "Системи за управление на безопасността на храните ISO 22001"

 • "Системи за здравословни и безопасни условия на труд OHSAS"

 • "Система за управление на околната среда ISO 14001"

 • "Системи за управление на сигурността н информацията ISO 27001"

 • "Представител на ръководството и вътрешен одитор на системи за управление на качеството съгласно ISO 9001 и ISO 19011"

 • "Мениджмънт етажна собственост"

 • "Подход и методология за изграждане на СУИС"

 • "Обучение на обучители"

 • "Как да говорим ефективно пред публика"

 • "Как да разработваме успешни проекти"

 • "Мерки за безопасност и организация на труда. Оказване на първа долекарска помощ при производствен травматизъм"

 • "Принципи и стъпки при прилагане на НАССР. Разработване на НАССР система при дистрибуция на хранителни добавки"

 • "Принципи и стъпки при прилагане на НАССР. Разработване на НАССР система при производство на кухненска продукция"

 • "Умения за ефективни продажби"

 • "Специализирано обучение за използване на инструмента обща рамка за оценка CAF в публичните администрации"

 • "Инициативност и предприемачество"

 • "Оперативно счетоводство"

 • Професионално  обучение по част от професия „Аниматор в туризма“

 • Професионално обучение по част от професия „Екскурзовод“

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност