• Институт за управление на програми и проекти

Безплатни обучения за повишаване на професионалната квалификация на педагогическите специалисти

„Институт за управление на програми и проекти“ ООД e одобрен от МОН да провежда обучения по проект BG05M2OP001-2.010-0001 КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" (ОП НОИР) 2014-2020г.
С изпълнението на проекта се цели повишаване на мотивацията за развитие и самоусъвършенстване на педагогическите специалисти в системата на предучилищното и училищното образование, чрез осигуряване на възможности за развитие на професионалните компетентности, както и за надграждане на управленските компетентности.
В целевата група влизат педагогическите специалисти (учители, директори и др. съгласно Закона за предучилищното и училищно образование, Глава 11, Раздел I, чл. 211), които през периода на проекта работят в системата на образованието.

 Списък на одобрените обучения:

Наименование на обучението:

Кратко описание на обучението:

1.Презентационни умения

Обучението е за всички, на които им се налага в ежедневието и работата да се презентират, да презентират идеи и проекти, да имат публични изяви, да комуникират с хора. В края на курса обучаемите ще могат да комуникират по-успешно с хората; да се справят с трудни ситуации и провокативни въпроси при публични изяви; да защитават и представят ефектно и ефективно проекти и идеи, както и да убеждават хората в тяхната стойност.

2.Екипна и индивидуална мотивация

Мотивацията е фактор, който дефинира поведението на индивидите, като ги провокира да постъпват по определен начин. В контекста на съвместната екипна дейност мотивацията означава насърчаване и стимулиране на отделната личност и екипа, като се осигурява конструктивна работна среда. Екипната мотивация е съвкупност от причини и цели, насочващи индивидите в обща посока при изясняването, организирането и реализацията на процеса на съвместната дейност. Участниците в обучението ще се запознаят с ключовите фактори, дефиниращи мотивацията, както и с принципите за изграждане и поддържане на мотивационна среда в организацията. Ще бъдат разгледани съвременни методи и добре работещи практики за екипна и индивидуална мотивация.

3.Бизнес комуникации в организационна среда

Обучението разчупва бариерите пред ефективните комуникации; насочва към усвояване на ефективни лидерски практики, които да провокират активната роля на служителите в организационните промени и иновирането на институционалната среда; разкрива значението на невербалната комуникация и невербалните сигнали, на система на вътрешните комуникации в организацията и факторите, които я определят – организационни и междуличностни, на емоционалното въздействие на различните видове комуникация; показва поведенчески практики за управление на отношенията с партньори или опоненти в комуникационния процес.

4.Мениджърски умения

Обучението насочва към усвояване на ефективни мениджърски практики, които да провокират активната роля на служителите в организацията. Съвременният мениджмънт е отправна точка на организацията към ефективно фасилитиране на организационните процеси и целенасочено планиране на промяната. Обучението разглежда изграждането на корпоративна култура и ролята на мениджъра в този процес; управлението в условия на кризисна ситуация – кризисен мениджмънт; управлението на дейностите и задачите - субординация, приоритети, конфликти, планиране.

5.Обучение в лидерски умения

Обучението насочва към усвояване на ефективни лидерски практики, които да провокират активната роля на служителите в организационните промени и иновирането на институционалната среда. Съвременното лидерство е отправна точка на организацията към ефективно фасилитиране на организационните процеси и целенасочено планиране на промяната. Обучението разглежда определящите организационни фактори за проява на лидерско поведение; преодолява възгледа, че лидерството е природна даденост и не подлежи на целенасочено личностово развитие и поведенческа промяна; формира ясна представа за динамиката на отношенията и средата, които влияят върху дейността на служителите.

Обученията се провеждат от водещи лектори в съответната сферата:

Арх. Белин Моллов
Образователно-квалификационна степен – „магистър”;
Специалност „Регионално и пространствено планиране и европейска интеграция“;
Стаж като преподавател и лектор – 30 години.

Доц. Д-р Георги Бърдаров
Образователна и научна степен „доктор”;
Специалност „Географ”;
Стаж като преподавател и лектор – 14 години.

Дияна Йовчева
Образователно-квалификационна степен – „магистър”;
Специалност „психология”;
Стаж като преподавател и лектор – 20 години.

Петя Стефанова
Образователно-квалификационна степен – „магистър”;
Специалност „психология”;
Стаж като преподавател и лектор – 22 години.

Повече информация за одобрените програми за обучения може да намерите в раздел Обучения и логистика, Програми за квалификация на учители, Програми за обучение.

В списъка ще откриете още обучения, които ИУПП може да организира и проведе за Вас и Вашата организация. Предлаганата от нас услуга може да бъде съобразена изцяло с Вашите лични нужди.

 

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност