• Институт за управление на програми и проекти

Как се изплаща помощта от ЕС след одобряване на проект

НАЧИНИ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА БФП

Интензитетът на финансовата помощ или размерът на средствата, който Европейският съюз съфинансира по проектите, одобрени за безвъзмездна финансова помощ (БФП), е различен в зависимост от конкретната покана. Въпреки това начините за получаване на финансовата помощ след сключване на договор са еднотипни по всички покани.

Обикновено начините за получаване на БФП са три1

  1. чрез авансово плащане на част от помощта, комбинирано с окончателно плащане и междинно/и плащане/ния, ако е приложимо;
  2. чрез междинноплащане/ния и окончателно плащане;
  3. чрез окончателно плащане.

Програмите на ЕС дават възможност да стартирате изпълнението на дейностите по одобрен проект (със сключен договор за финансово подпомагане) като използвате възможностите за авансово плащане. Авансовото плащане е допустимо срещу предоставяне на банкова гаранция в размер 100 % от заявения аванс.

Условията на търговските банки в България за предоставяне на банкова гаранция са ипотека на имущество или залог на парични средства, използван в повечето случаи, особено при липса на друг ресурс в банката.

В допълнение към това Програмите на ЕС дават възможност да кандидатствате и за междинно плащане след изпълнение на обособен етап от инвестицията/ дейност от проекта. Следва обаче да имате впредвид, че полученото авансово плащане + междинното плащане не трябва да надвишават конкретен процентен праг от одобрената субсидия; обикновено 80%.

Възможно е помощта да се изплати единствено чрез окончателно плащане. При този вариант Виe трябва предварително да осигурите финансирането за цялата стойност на проекта, да изпълните всички дейности и да кандидатствате за окончателно плащане след завършване на проекта.

В случай че нямате собствени финансови средства за изпълнение на инвестицията, е възможно да финансирате Вашия проект чрез банков кредит или финансов/паричен заем. 

ПРОГНОЗНИ СРОКОВЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОМОЩТА

Искането за авансово плащане обикновено се подава през първия месец от стартирането на проекта. В рамките на 14-30 дни от постъпването му при управляващия орган (УО) на съответната процедура, плащането трябва да бъде извършено.2

Исканията за междинните плащания се подават след завършен етап или завършена дейност. За да се изпълни дадена дейност обикновено е нужно да се избере изпълнител за нея по правилата на ЗОП/ ПМС №160/ 2016 г. Изборът на изпълнител заедно със съгласуването на графика за избор на изпълнители обикновено трае около 3 месеца от стартирането на проекта. В тази връзка, реалното изпълнение на дейностите обикновено започва от 4-я месец.

Обичайно първото междинно плащане се заявява около 3 месеца след избора за изпълнител с оглед на технологичното време за изпълнение на дейността, което означава 6-ти проектен месец. Възстановяването на средствата се случва в рамките на 90 дни от постъпването на искането за междинното плащане.3 Според написаното дотук това е около 9-я проектен месец.

Окончателното плащане се заявява обикновено в рамките на 1-я месец след приключване на всички дейности по проекта и се предоставя до 90 дни от датата на заявявлението.4 

ПРИМЕР:

Кандидат X има одобрен проект на стойност 200 000 лв. Интензитетът на съфинансиране от ЕС е 50% от размера на всички допустими разходи, т.е. при 200 000 лв. стойност на проект, размерът на безвъзмездната финансова помощ, която ще бъде изплатена на кандидат Х след изпълнението на проекта е 100 000 лв.

Кандидатът има налични финансови ресурси в банка и получава банкова гаранция, за да заяви авансово плащане. В течение на изпълнението на проекта заявява още две междинни плащания и накрая окончателно.

Примерен план-график за финансово изпълнение за проект с продължителност 12 месеца:

plan grafik

legenda

СЪВЕТИ ОТ ИУПП ООД

  1. Преди за започнете изпълнението на проекта си, следва да имате поне 20% от стойността му като оборотни средства. Това ще благоприятства и обезпечи плавното изпълнение на проекта до получаване на първото плащане от ЕС.
  2. Включете голям разход в началото на проекта, който да заявите в рамките на първото междинно плащане. С това ще обезпечите по-нататъшното изпълнение на проекта до неговото приключване.

 

1. Съгласно ал.1, чл. 60 от ЗУСЕСИФ;
2. Съгласно ал.1, чл. 61 от ЗУСЕСИФ;
3. Съгласно ал.1, чл. 62 от ЗУСЕСИФ:
4. Съгласно ал.1, чл. 62 от ЗУСЕСИФ.

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност