ПРСР, Подмярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура - Вода

ПРОГРАМА:

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

МЯРКА:

Подмярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН:

Дирекция „Развитие на селските райони“ към Министерството на земеделието

ПРОЦЕДУРА:

pdf№ BG06RDNP001-7.021 – Вода „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в селските райони“

КРАЕН СРОК: 23 декември 2022 г., 23:59 ч.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:

Процедурата е насочена за проекти, които се осъществяват на територията на общините от селските райони на Република България, посочени в Приложение №1 и на територията на агломерации под 2000 е.ж., посочени в Приложение №2, които са обслужвани от консолидирани ВиК оператори, посочени в Приложение №5.

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА:

Насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:

1 000 000 евро. До 100% от допустимите разходи.

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност