ПРСР, Подмярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура - ЕЕ

ПРОГРАМА:

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

МЯРКА:

Подмярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН:

Дирекция „Развитие на селските райони“ към Министерството на земеделието

ПРОЦЕДУРА:

pdf№ BG06RDNP001-7.020 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“

КРАЕН СРОК: 24 февруари 2023 г., 23:59 ч.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:

Общини от селските райони, съгласно Приложение №1 към Условията за кандидатстване

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА:

Насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:

500 000 евро. До 100% от допустимите разходи.

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност