ПРСР, Подмярка 19.1. Помощ за подготвителни дейности

ПРОГРАМА:

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

МЯРКА:

Подмярка 19.1. Помощ за подготвителни дейности

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН:

Дирекция „Развитие на селските райони“ към Министерството на земеделието

ПРОЦЕДУРА:

pdfПодмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 ВОМР от ПРСР 2014-2020

КРАЕН СРОК: 31 юли 2022 г., 17:30 ч.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:

  1. Местни инициативни групи, които са регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
  2. Представители на публичния сектор (общини), определени за водещи партньори в местни партньорства;
  3. Представители на стопанския сектор, определени за водещи партньори в местни партньорства;
  4. Представители на нестопанския сектор, определени за водещи партньори в местни партньорства.

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА:

  • Подпомагане на процеса по създаване на местни инициативни групи (МИГ) на териториите на прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР);
  • Подкрепа за придобиване на умения и създаване на капацитет за функциониране на такива групи на местно ниво;
  • Подпомагане на процеса за подготовка на стратегии за местно развитие, финансирани от ЕЗФРСР или от повече от един от Европейските структурни и инвестиционни фондове;
  • Насърчаване на включването на местното население в разработването и бъдещото прилагане на стратегиите за Водено от общностите местно развитие;
  • Подкрепа за информиране на местното население относно възможността за финансиране на стратегиите по повече от един фонд.

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:

3 500 000 евро. До 100% от допустимите разходи.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Информация за допълнителни документи и изисквания може да бъде получена при връзка с експерти от Институт за управление на програми и проекти.

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност