ОПНОИР: Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование

ПРОГРАМА: „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН: Министерство на образованието и науката

ПРОЦЕДУРА: pdfПодкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование

КРАЕН СРОК: 05.04.2022, 17:30 ч.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:

 • Училища от средното образование (Училище);
 • Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) за обществено полезна дейност съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

ДОПУСТИМИ ПАРТНЬОРИ:

 • Училища от средното образование (Училище);
 • Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) за обществено полезна дейност съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ);
 • Висши училища (ВУ), създадени в съответствие с разпоредбите на Закона за висшето образование (ЗВО).

Важно!

В случай, че кандидатът е ЮЛНЦ, партньорството с поне едно училище е задължително!

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:

Общият бюджет по процедурата е 7 000 000 лева, прилагат се режим „не помощ“ и „de minimis”.
•  Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за отделни проектни предложения: 100 000 лева
•  Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за отделни проектни предложения 195 583 лева

ЦЕЛ:

Социална интеграция на уязвими групи чрез създаване на условия за прехода им от средно към висше образование.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:

 • Ученици от уязвими групи от втори гимназиален етап на образование от социално слаби семейства, които са обект на социално подпомагане;
 • Родители на ученици от уязвими групи от втори гимназиален етап на образование, които са обект на социално подпомагане;
 • Лица и младежи от уязвими групи със завършено средно образование, без висше образование, от социално слаби семейства, които са обект на социално подпомагане;
 • Образователни медиатори и помощник на учителя със завършено средно образование, без висше образование, вкл. такива от маргинализирани общности като ромите.

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

 • Дейност 1. Идентифициране и мотивиране на представителите на целевите групи за завършване на средно образование и продължаване на образованието във висше училище, включително работа с родителите на учениците от уязвимите групи.
 • Дейност 2. Подкрепа за продължаване на образованието на лицата от целевите групи във висши училища чрез две поддейности:
 • Поддейност 2.1. Допълнителни обучения на ученици от уязвими групи от втори гимназиален етап, с цел успешно полагане на държавни зрелостни изпити съгласно ЗПУО (задължителни и допълнителни зрелостни изпити) и кандидатстване във висше училище.
 • Поддейност 2.2. Подкрепа за опресняване на знанията и актуализация на компетентностите на лица и младежи от уязвими групи със завършено средно образование за целите на кандидатстването им във висше училище.
 • Дейност 3. Подкрепа за обучението на студенти от уязвими групи в първи курс.
 • Дейност 4. Подкрепа за професионално развитие на образователни медиатори/помощник на учителя със завършено средно образование.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

 1. Разходи за идентифициране на лица от целевата група (режим не помощ)
 2. Разходи за идентифициране на лицата от целевата група (режим на минимална помощ)
 3. Разходи за мотивиране на лица от целевата група и включването им в Дейност 2 (режим не помощ)
 4. Разходи за мотивиране на лица от целевата група и включването им в Дейност 2 (режим на минимална помощ)
 5. Разходи за допълнителни обучения по учебни предмети за полагане на ДЗИ и кандидатстване във ВУ (режим не помощ)
 6. Разходи за индивидуална помощ за един участник в обучение за опресняване на знанията и актуализация на компетентностите на лица участници в поддейност 2.2. и дейност 4 (режим не помощ)
 7. Разходи за индивидуална помощ за един участник за участие в кандидат-студентска кампания по дейност 2, поддейност 2.1. и поддейност 2.2.и дейност 4 (режим не помощ)
 8. Разходи за индивидуална помощ за менторство за студенти в първи курс по дейност 3 (режим не помощ)
 9. Разходи за индивидуална помощ за годишни такси за обучение на студенти първи курс във ВУ по дейност 3 (режим не помощ)
 10. Разходи за индивидуална помощ за наем на студенти в първи курс на обучение във ВУ (режим не помощ)
 11. Непреки разходи

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ:

Максималната продължителност на проектите, считано от датата на подписване на административния договор за предоставяне на БФП е 18 месеца, но не по-късно от 31.12.2023. 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Информация за допълнителни документи и изисквания може да бъде получена при връзка с експерти от Институт за управление на програми и проекти.

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност