КПНС, Подобрена информираност за изкуства и култура на етнически и културни малцинства (фокус върху роми), Краен срок: 29.11.2021 г.

ПРОГРАМА: Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

ПОКАНА: pdfПърва покана за представяне на проектни предложения по Резултат 3 „Подобрена информираност за изкуства и култура на етнически и културни малцинства (фокус върху роми)“

ЦЕЛ: Програмата се фокусира върху ролята на културата и движимото културно наследство като двигател за местно и регионално развитие, акцентирайки върху заетостта, социалното включване и предприемачеството в културния сектор.

Общата цел на Програмата е да укрепи социалното и икономическото развитие чрез културно сътрудничество, предприемачество в областта на културата и управление на културното наследство. За да постигне това, Програмата ще насърчава инициативи за културно предприемачество, чиято крайна цел е да се намалят икономическите и социалните различия в Европейското икономическо пространство и да се укрепят отношенията между държавите донори – Норвегия, Исландия и Лихтенщайн, и Република България.

С оглед постигане на целите за засилен обмен и сътрудничество между организации от държавите донори и държавите бенефициенти, за реализирането на Програмата Програмният оператор (ПО) – Министерство на културата на България – си партнира със Съвет по изкуствата – Норвегия.

Специфичната цел на Резултат 3 е да стимулира по-голямо социално сближаване в България чрез подобрено взаимно разбиране между мнозинството и културите на малцинствата с фокус върху ромите като двустранен процес. Резултатът ще се стреми да увеличи достъпа до културата на етнически и културни малцинства (с фокус върху роми) и до културните процеси в страната, да засили тяхната ангажираност, както и ангажираността на мнозинството чрез културни и образователни събития, изложби и документиране на културната история с фокус върху ромската култура за отбелязване на приноса на ромската култура в развитието на националната история и култура на България.

Резултат 2 има следните цели:
- да популяризира културни инициативи на етнически и културни малцинства (с фокус роми) и да привлече нови публики, включително в отдалечени райони и/или райони с лош достъп;
- да ангажира мнозинството и малцинствените групи (с фокус върху роми) в културни проекти и да подобри достъпа им до култура и изкуства;
- да подобри положението на ромското население в България, използвайки културата и изкуството като средство за развитие на умения/капацитет и/или като път към образованието.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:

- Всички нетърговски организации, публични или частни, както и неправителствени, установени като юридически лица в България, включително общини, чиято принципна дейност се осъществява в културния или творческия сектор, както е дефинирано в Регламент (ЕС) № 1295/2013 за създаване на Програма „Творческа Европа“. Под публична организация следва да се разбират „бюджетни организации“ по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси – всички юридически лица, чиито бюджети се включват в държавния бюджет, в бюджетите на общините, в бюджетите на социалноосигурителните фондове, както и всички останали юридически лица, чиито средства, постъпления и плащания се включват в консолидираната фискална програма по силата на нормативен акт или по реда на чл. 171 от ЗПФ.
- Кандидатите, които са неправителствени организации, е необходимо да бъдат регистрирани като такива и да са осъществявали дейност на територията на Република България поне 24 месеца преди датата на публикуване на настоящата покана.
- Физически лица не са допустими кандидати.
- Кандидатът следва да разполага с административен, финансов и оперативен капацитет за изпълнение на проекта.
- ПО няма изискване към допустимите кандидати/партньори за опит и/или годишен оборот в сходни дейности като тези по проектното предложение.
- Всеки кандидат може да подаде само едно проектно предложение по настоящата Покана. В случай че един и същи кандидат е подал повече от една версия на едно и също проектно предложение, Оценителната комисия разглежда само последното проектно предложение, постъпило в рамките на крайния срок, а предходните се считат за оттеглени..

ДОПУСТИМИ ПАРТНЬОРИ:
- Допустими партньори от Република България могат да бъдат: всички нетърговски, публични и частни организации, включително неправителствени, установени като юридически лица в България, чиято основна дейност се осъществява в културния и творческия сектор, както е дефинирано в Регламент № 1295/2013 за създаване на Програма „Творческа Европа“.
- Допустими партньори от държавите донори (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия) могат да бъдат: всяка организация – публична или частна, търговска или нетърговска, както и неправителствена, установена като юридическо лице в държавите донори, чиято основна дейност се осъществява в културния и творческия сектор, както е дефинирано в Регламент № 1295/2013 за създаване на Програма „Творческа Европа“.
- Физически лица не са допустими партньори по проекти.
- Партньорът следва да бъде активно участващ или активно допринасящ за изпълнението на даден проект. С оглед постигане на балансираност и ефективност при изпълнението на проектните дейности, всеки проектен партньор задължително трябва да получи бюджет/финансиране, като същото трябва да бъде отразено в Раздел 5 „Бюджет“ в рамките на Формуляра за кандидатстване.
- По настоящата Покана партньорството е желателно, но не е задължително..
- Проекти, които предвиждат изпълнение на дейности, основани на партньорство между кандидатите и партньори от организации (установени в държавите донори или България), представляващи ромската общност (организации, ръководени от роми), от читалища, инициирани от ромската общност и/или работещи с местната ромска общност ще получат допълнителни точки по време на оценката на проектните предложения.
- Проекти, които предвиждат изпълнение на дейности с партньори от държавите донори, получават по-голям брой точки при оценката на проектните предложения.
- Няма ограничение за броя на партньорите по проекта и един партньор може да участва в повече от едно проектно предложение.

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 29 ноември 2021 г., 17:30 ч. (UTC+2).
- Кандидатите, които желаят да участват по тази покана, трябва да подготвят и подадат проектно предложение, като попълнят уеб-базиран формуляр за кандидатстване с електронен подпис в системата ИСУН 2020 на http://eumis2020.government.bg.

ОБЩ БЮДЖЕТ ПО ПОКАНАТА: 1 300 000 €

МАКСИМАЛЕН И МИНИМАЛЕН РАЗМЕР НА БФП ЗА ПРОЕКТ:
- Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ, за която се кандидатства, е 75 000 €.
- Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ, за която се кандидатства, е 25 000 €.

РАЗМЕР НА ФИНАНСИРАНЕ ЗА ПРОЕКТ:
- Максималният размер на финансиране на проекти по настоящата Покана със средства на програмата е 100%.
- Бенефициентът има право на авансово плащане в размер до 30% от договорения бюджет на проекта.
- Общата стойност на авансовото и междинните плащания не трябва да надхвърля 80% от бюджета на проекта, заложен в договора. Програмният оператор задържа 20% от договорения бюджет до одобряване на окончателния доклад на бенефициента.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ И ДЕЙНОСТИ:
а) Предвидените в проектните предложения дейности могат да се реализират на територията на Република България, а в случай на партньорство – и на територията на държавата на партньора от държавите донори.
б) Проектните предложения задължително трябва да включват реализиране на минимум едно събитие, свързано с културата и изкуствата на етническите и културни малцинства (с фокус върху роми).
в) Проектните предложения задължително трябва да включват минимум едно образователно събитие с акцент върху културата на малцинствата (ромите).
г) Всяко проектно продължение задължително трябва да включва дейност за сформиране на екип и управление на проекта, като всеки бенефициент е пряко отговорен за управлението на проекта и осигуряване качественото изпълнение на заложените дейности (виж повече информация в т. 9, буква „г“ от Насоките).
д) Всяко проектно предложение, ако предвижда ползването на експерти, външни спрямо тези, пряко отговорни за управлението на проекта, но участващи в реализацията на предвидените събития/прояви/мероприятия, като куратори, художници, арт-мениджъри, аниматори, сценографи, режисьори и др. сходни, е необходимо точно и ясно да описва тяхната роля за изпълнението на дейностите, както и да аргументира техния брой в рамките на проекта. Трябва също така да определи минимални изисквания за опит и образование. Тази информация следва да се предостави в Раздел 11 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ от Формуляра за кандидатстване.
е) Всяко проектно продължение задължително трябва да включва дейност за публичност и информация на целите и дейностите по проекта, както и за финансовия принос на ФМ на ЕИП. Дейността трябва да отговаря на критериите, разписани в Наръчника за комуникация и дизайн на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 и с тези, заложени в Регламента за изпълнение на ФМ на ЕИП 2014-2021 г. 
ж) Всяко проектно предложение задължително трябва да включва анализ на риска и да е описан подробно от кандидата в Раздел 11 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение“ във Формуляра за кандидатстване (виж повече информация в т. 9, буква „ж“ от Насоките).
- Тази покана позволява на одобрените проекти да генерират приходи.
- Кандидатите по настоящата Покана нямат право да подават проектни предложения по настоящата покана, включващи продукти и прояви в сферата на културата и изкуството, които вече са създадени/постигнати, които са в процес на изпълнение, или за които вече е осигурено финансиране по друг проект, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет, бюджета на ЕС или друга донорска програма.
- Недопустими за финансиране по тази процедура са дейности, които са стартирали преди датата на сключване на договора за безвъзмездна финансова помощ.
- С цел достигане до най-широк кръг от заинтересовани страни и с оглед потенциала за развитие на публика, настоящата покана не прави разлика между любителското и професионалното изкуство. Всички проектни предложения трябва да дават равен достъп до участие както на любители, така и на професионалисти.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТИТЕ:
- Планираната продължителност на всеки проект по отношение на финансирането с БФП, включително дейностите, предвидени в него, не може да бъде по-малка от 6 месеца и не може да надвишава 24 месеца.
- Дейностите по проектите трябва да бъдат приключени най-късно до 30.04.2024 г.
- Разходи, извършени след 30 април 2024 г., няма да се считат за допустими.

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност