МРНБПВУГ, Образование и грижи в ранна детска възраст, Краен срок: 15.09.2021 г.

ПРОГРАМА: Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

ПОКАНА: pdfОбразование и грижи в ранна детска възраст

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 15.09.2021 г. (18:00 ч. ).
- Кандидатите, които желаят да участват по тази покана, трябва да подготвят и подадат проектно предложение, като попълнят уеб-базиран формуляр за кандидатстване с електронен подпис в системата ИСУН 2020 на http://eumis2020.government.bg.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:

Общините в България с най-малко три социално изолирани общности с концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация и с не по-малко от 300 деца на възраст 0-6 години. Приоритет ще имат общините в необлагодетелствани райони с процент на ромското население над 5%. При партньорство планираните дейности трябва да бъдат насочени едновременно към представителите на уязвимите групи от всички общини – партньори по проекта. Всяка община може да участва (като кандидат или партньор) само в едно проектно предложение. Приоритет ще имат проекти, изпълнявани в партньорство с други общини за постигане на общите цели.

ВАЖНО! При подготовката на проектното предложение кандидатът може да се възползва от съдействието на Националната асоциация на общините в Република България, която ще предостави експертна помощ по проект GALOP, финансиран със средства от ФМ на ЕИП.

ДОПУСТИМИ ПАРТНЬОРИ:
ВАЖНО! Проектът трябва да се изпълнява в партньорство с неправителствена организация, основана в България, която работи в сферата на ромското социално включване, образование и грижа в ранна детска възраст, социални и/или здравни дейности и притежава необходимия опит, определен в критериите за подбор.

Допустими партньори от България: публични органи, общини, сдружения на общини и неправителствени организации. Партньори, които не са общини, може да кандидатстват като партньор в до три проектни предложения.

Допустими партньори от страните-донори: Република Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия, други държави бенефициенти или държава извън Европейското икономическо пространство, която има обща граница с България: публични или частни субекти, правителствени и неправителствени организации съгласно член 7.2.2 от Регламента за изпълнение на ФМ на ЕИП.

Допустим партньор може да бъде всяка международна организация или нейни органи или агенции.

Участието и включването в проекта, както и изпълнението на дейности от партньор/и от страните-донори не е задължително условие, но се подкрепя и насърчава във връзка с основната цел на ФМ на ЕИП за подобряване на двустранните отношения между Исландия, Лихтенщайн и Норвегия и страната бенефициент.

ОБЩ БЮДЖЕТ ПО ПОКАНАТА: 6,029,412 евро

МАКСИМАЛЕН И МИНИМАЛЕН РАЗМЕР НА БФП ЗА ПРОЕКТ:
- Минимален размер на индивидуалната безвъзмездна финансова помощ: 200 000 евро;
- Максимален размер на индивидуалната безвъзмездна финансова помощ: 500 000 евро).

РАЗМЕР НА ФИНАНСИРАНЕ ЗА ПРОЕКТ:
Безвъзмездната финансова помощ за проект е до 100 % от допустимите разходи.

ЦЕЛ:

Процедурата има за цел да се предостави подкрепа на деца от уязвими групи, включително от ромски общности в ранна детска възраст и техните семейства за подобряване на достъпа до здравна грижа, формиране на родителски умения, подобряване на семейната среда, повишаване на училищната готовност на децата за включване в образователната система, като се цели да се ограничи и предаването на бедността между поколенията. Процедурата предвижда подкрепа за създаването на центрове и/или за изпълнението на комплекс от функционално свързани услуги (хъб*) за образование и грижа в ранна възраст.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ И ДЕЙНОСТИ:
- Дейности по управление на проекта;
- Дейности по информация и публичност*;
- Одит* (независим финансов одит съгласно Закона за независимия финансов одит, за да се провери дали всички разходи са в съответствие с националните счетоводни стандарти и всички приложими финансови правила и разпоредби на национално ниво; международен финансов одит съгласно член 5.5 от Регламента);
- Образователни дейности в ранна детска възраст, включително дейности, свързани с ранното детско развитие*;
- Дейности, свързани с образование и грижи в ранна детска възраст*;
- Дейности за социално включване*;
- Дейности за ангажиране и активиране на родителите, формиране на родителски умения*;
- Дейности за активно включване на общността (дейности, насърчаващи създаването на устойчив модел за решаване на проблемите на целевите групи чрез сътрудничество между семейства, общинска администрация, НПО, образователни институции и други местни заинтересовани страни)*;
- Ангажиране на експерти – педагози, ромски образователни медиатори, здравни медиатори, психолози, социални работници, медицински специалисти и др.*;
- Наемане на поне двама ромски образователни медиатори и най-малко трима педагози за целите на проект (обучението на педагозите и ромските образователни медиатори се осигурява чрез предефиниран проект „Изграждане на капацитет за образователно и социално включване“, финансиран чрез Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“)*;
- Ремонт, реконструкция и строително-монтажни работи;
- Доставки на оборудване и обзавеждане;
- Разработване и доставка на дидактически материали;
- Дейности за споделяне на добри практики*;
- Дейности за укрепване на двустранните отношения със страните-донори*.
ВАЖНО! Всички дейности, отбелязани със знак -*- трябва да бъдат включени задължително в проекта.

Примерни дейности (списъкът не е изчерпателен, възможни са и други дейности, попадащи в обхвата на целите на поканата):
- Идентифициране на конкретните потребители (семейства/деца/бъдещи родители) – картиране или анализ на нуждите на конкретните потребители;
- Разработване на стратегия и методология за предоставяне на услугите, програми за работа с деца и техните семейства;
- Дейности за насърчаване на участието на семействата, общините, училищата, неправителствените организации и други местни заинтересовани страни, родителите и децата за създаване на взаимно доверие и положителен ефект не само за децата, но и за родителите им, а чрез тях и за самата общност – роднините, съседите, квартала;
- Изучаване на български език от деца, чийто майчин език е различен от българския, с цел по-лесно и бързо адаптиране в предучилищното и училищното образование;
- Ангажиране на ромски образователни и здравни медиатори за работа с децата за придобиване на необходимите основни навици за учене, социално поведение, хигиена, социализиране;
- Закупуване на дидактически материали, включително осигуряване на материали за развитие на мисленето и въображението на децата;
- Осигуряване на основни вещи, които са необходими на децата от общностите, включително дрехи, обувки, спално бельо и др;
- Осигуряване на здравословна храна – закуска/обяд за децата и техните настойници, участващи в дейностите;
- Групови посещения на различни развлекателни, образователни и други места за практическо запознаване с различни аспекти на социалния живот;
- Последователна и непрекъсната работа с родителите за развитие на умения за отговорно родителство; разясняване на здравно-осигурителните права, спазване на имунизационния календар; консултиране на млади майки, разясняване на рисковете от ранна бременност, разясняване на ползите от семейно планиране и др.;
- Организиране на мобилни екипи от експерти за посещения и работа в домовете на децата, нуждаещи се грижи;
- Разширяване на компетентността на местните структури и експерти по отношение на ранното детско развитие и образование;
- Привличане на партньори с опит в иновациите и работа с деца и семейства в общности от необлагодетелствани (отдалечени, селски, бедни) райони и опит в ранното детско развитие и изграждане на родителска компетентност;
- Добра практика е създаването и поддържането на мултидисциплинарен и мултиетнически екип от представители на ромска общност, който да работи с децата от необлагодетелствани райони и техните семейства за развиване на социални умения и включване на децата в образователната система с цел развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи; много е важно бенефициентът да се увери, че екипите работят по недискриминационен, уважителен начин;
- Дейности за справяне с негативните нагласи на мнозинството и за преодоляване на ефектите от антиджипсизма;
- Дейности за подпомагане на родителите при намирането на подходяща работа, предоставяне на информация (писане на автобиография, мотивационно писмо), търсене на евентуални работни места и подготовка на родителите/настойниците за процеса на изпълнение на дейностите;
- Закупуване на ново или употребявано превозно средство за нуждите на мобилните екипи, закупуване на ново или употребявано за целите на проектните дейности;
- Реновиране и създаване на приятелска среда в зоните на интервенция за работа с деца и техните родители в съответствие с хигиенните стандарти, закупуване на мебели за стаите за работа с деца и родители.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Информация за допълнителни документи и изисквания може да бъде получена при връзка с експерти от Институт за управление на програми и проекти.

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност