КПНС, Kултурно наследство, представяно в ревитализирани, реставрирани и реновирани места, Краен срок: 18.08.2021 г.

ПРОГРАМА: Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

ПОКАНА: pdfПокана за представяне на проектни предложения по Подрезултат 1.1 „Kултурно наследство, представяно в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“ №BGCULTURE-1.001

ЦЕЛ: Програмата се фокусира върху ролята на културата и движимото културно наследство като двигател за местно и регионално развитие, акцентирайки върху заетостта, социалното включване и предприемачеството в културния сектор.
Общата цел на Програмата е да укрепи социалното и икономическото развитие чрез културно сътрудничество, предприемачество в областта на културата и управление на културното наследство. За да постигне това, Програмата ще насърчава инициативи за културно предприемачество, чиято крайна цел е да се намалят икономическите и социалните различия в Европейското икономическо пространство и да се укрепят отношенията между държавите донори – Норвегия, Исландия и Лихтенщайн, и Република България.
С оглед постигане на целите за засилен обмен и сътрудничество между организации от държавите донори и държавите бенефициенти, за реализирането на Програмата Програмният оператор (ПО) – Министерство на културата на България – си партнира със Съвет по изкуствата – Норвегия.
Специфичната цел на Резултат 1 е да се подобри управлението на културното наследство чрез подпомагане на проекти, насочени към представяне на културното наследство в ревитализирани, реставрирани и реновирани пространства (Резултат 1.1) и чрез дигитално достъпни обекти на културното наследство (Резултат 1.2). Следователно чрез тази покана ПО ще избере и подкрепи проектни предложения, които най-добре допринасят за постигане на Подрезултат 1.2 и са фокусирани върху една или повече от следните тематични области:
a) Подобряване на достъпа до обекти на културно наследство чрез дигитализация;
б) Създаване на дигитални лаборатории при културни оператори;
в) Надграждане на капацитета и разширяване на дейността на съществуващи дигитални лаборатории/центрове, в т.ч. финансирани по мярка 2 „Документиране на културната история“ по Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“, финансирана по ФМ на ЕИП 2009-2014 г.
Оценката и подборът на проектни предложения се извършва на три етапа:
Етап 1. Оценка на административното съответствие и допустимостта на кандидата/партньора.
Етап 2. Техническа и финансова оценка на проектните предложения.
Етап 3. Комитет за подбор издава окончателен списък на проектите, които ще бъдат подкрепени.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:
-Допустими кандидати са нетърговски публични организации, установени като юридически лица на територията на Република България, чиято принципна дейност се осъществява в културния или творческия сектор, както е дефинирано в Регламент (ЕС) № 1295/2013 за създаване на програма „Творческа Европа“, вкл. общини и областни администрации.
Физически лица не са допустими кандидати.
Кандидатът следва да разполага с административен, финансов и оперативен капацитет за изпълнение на проекта.
Всеки кандидат може да подаде само едно проектно предложение по настоящата Покана. В случай че кандидат е подал повече от едно проектно предложение, до оценка ще бъде допуснато само последното, подадено в рамките на крайния срок проектно предложение. Всички предходни проектни предложения ще се считат за оттеглени.

ДОПУСТИМИ ПАРТНЬОРИ:
- Допустими партньори по настоящата Покана могат да бъдат всички публични или частни организации, както и сдружения с нестопанска цел, установени като юридически лица в Република България или в държава донор по Програмата (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия), чиято основна дейност няма търговски характер.
- Физически лица не са допустими партньори.
- По настоящата Покана партньорството е желателно, но не е задължително.
- ПО ще насърчава проекти, които са базирани на партньорства между кандидати и партньори от България и държавите донори.
- Проектни предложения, които предвиждат изпълнение на дейности с партньори от държавите донори, получават по-голям брой точки на етап Техническа и финансова оценка (ТФО).
- Няма ограничение за броя на партньорите по един проект и един партньор може да участва в повече от едно проектно предложение.

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 18.08.2021 г. (17:30 ч. - UTC+2).
- Кандидатите, които желаят да участват по тази покана, трябва да подготвят и подадат проектно предложение, като попълнят уеб-базиран формуляр за кандидатстване с електронен подпис в системата ИСУН 2020 на http://eumis2020.government.bg.

ОБЩ БЮДЖЕТ ПО ПОКАНАТА: 5 400 000 €

МАКСИМАЛЕН И МИНИМАЛЕН РАЗМЕР НА БФП ЗА ПРОЕКТ:
Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ, за която се кандидатства, е 400 000 €.
Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ, за която се кандидатства, е 150 000 €.

РАЗМЕР НА ФИНАНСИРАНЕ ЗА ПРОЕКТ:
- Максималният размер на финансиране на проекти по настоящата Покана със средства на програмата е 100%.
- Бенефициентът има право на авансово плащане в размер до 30% от договорения бюджет на проекта.
- Общата стойност на авансовото и междинните плащания не трябва да надхвърля 80% от бюджета на проекта, заложен в договора. Програмният оператор задържа 20% от договорения бюджет до одобряване на окончателния доклад на бенефициента.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ И ДЕЙНОСТИ:
Проектите по тази покана трябва да отговарят на следните задължителни изисквания за допустимост:
а. Предвидените в проектните предложения дейности могат да се реализират на територията на Република България, а в случай на партньорство – и на територията на държавата на партньора от държавите донори.
б. Всяко проектно предложение задължително следва да предвижда създаване на минимум 2 нови работни места.
в. Всяко проектно предложение трябва да включва дейност за ревитализиране[2] на пространства на/в институти, представящи културно наследство.
г. Всяко проектно предложение трябва да включва дейност за организиране на нова изложба.
д. Проектните предложения задължително трябва да предвиждат дейност за обучение на ръководен и експертен персонал на бенефициента в предметната област по Подрезултат 1.1.
е. Всяко проектно предложение задължително трябва да включва дейност по разработване на Предприемачески план, който следва да се изпълнява за период от 5 години след създаването му.
ж. Всяко проектно предложение задължително трябва да включва дейност за сформиране на екип за управление на проекта, като всеки бенефициент е пряко отговорен за управлението на проекта и осигуряване качественото изпълнение на заложените дейности
з. Всяко проектно предложение задължително трябва да включва дейност за публичност и информация на целите и дейностите по проекта, както и за финансовия принос на ФМ на ЕИП, включително разработването на двуезична (български и английски език) Интернет страница за съответния проект Дейността трябва да отговаря на критериите, разписани в Ръководството за комуникация и дизайн на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г. и на заложените в Регламента за изпълнение на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.
и. Всяко проектно предложение задължително трябва да включва анализ на риска и да е описан подробно от кандидата в Раздел 11 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение“ във Формуляра за кандидатстване (виж повече информация в т. 9, буква „к“ от Насоките за кандидатстване).
- Тази покана позволява на одобрените проекти да генерират приходи.
- Ако проектът се изпълнява с партньор, тогава е задължително да се включи финансиране за партньора по проекта и това трябва да бъде подробно описано в т. 5 „Бюджет“ във формуляра за кандидатстване (вж. повече информация в т. 10 от Насоките за кандидатстване).
- Кандидатите по настоящата Покана нямат право да подават проектни предложения, включващи продукти и резултати, които вече са създадени/постигнати, които са в процес на изпълнение или за които вече е осигурено финансиране по друг проект, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет, бюджета на ЕС или друга донорска програма. Проектните предложения могат да бъдат свързани с надграждане на резултати, постигнати по Програма БГ 08 на ФМ на ЕИП 2009-2014 г.
- Недопустими за финансиране по тази процедура са дейности, които са стартирали преди датата на сключване на договора за безвъзмездна финансова помощ.
- Планираната продължителност на всеки проект по отношение на финансирането с БФП, включително дейностите, предвидени в него, не може да надвишава 24 месеца.

За целите на настоящата покана под ревитализиране, реставриране и реновиране се разбира въвеждане на качествено изменение в интериор, елементи от екстериора, закупуване на оборудване и/или нов дизайн в пространства, представящи и популяризиращи културни ценности или посещавани от публика, които ще им придадат нов живот, енергия и атрактивност. По проект по Поканата могат да се ревитализират и пространства с функции на музейни магазини, библиотеки, конферентни зали и др., но тяхното обновяване е допустимо само ако е в допълнение към ревитализирането на експозиционни пространства за постоянни и временни изложби.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТИТЕ:
- До 24 месеца, но не по-дълго от 30 април 2024 г.
- Разходи, извършени след 30 април 2024 г., няма да се считат за допустими.

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност