ООСКП, Открита покана Климат, Краен срок: 07.10.2020 г.

ПРОГРАМА: Опазване на околната среда и климатични промени

РЕЗУЛТАТ 4: Повишена способност на местните общности да намаляват емисиите и да се адаптират към променящия се климат

ПРОЦЕДУРА: pdfОткрита покана № 3 Климат

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН: Министерство на околната среда и водите

ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ: Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

КРАЕН СРОК: 07.10.2020 година, 17:00 часа

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:

 • общини на територията на Република Бългaрия.

Кандидатите могат да кандидатстват самостоятелно  или в партньорство.

ДОПУСТИМИ ПАРТНЬОРИ:

Допустими партньори са всички публични или частни организации, със стопанска или с нестопанска цел, както и неправителствените организации, учредени като юридическо лице в Република България, Държавите донори, други Страни бенефициенти или в държава, която е извън Европейското икономическо пространство и която има обща граница с Р. България, или друга международна организация или нейн орган, или агенция, които активно участват в изпълнението на проекта и ефективно допринасят за него.

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:

Общият бюджет по процедурата е 3 000 000 €

 • Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за отделни проектни предложения: 200 000 € ;
 • Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за отделни проектни предложения 500 000 €.

ЦЕЛ:

Целта  на поканата е да се повиши капацитета на общините за оценка на стратегическите им планове и програми по отношение на планирани и изпълнени действия, водещи като резултат до намаляване на  емисиите на парникови газове и адаптация към очакваните неблагоприятни последици от изменението на климата. В резултат ще се улесни планирането и изпълнението на нови стратегически стъпки за въвеждане на добрите практики  за предотвратяване или свеждане до минимум на щетите, които те могат да причинят. 

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:

В рамките на настоящата покана, следните дейности са допустими:

1) Дейности по управление на проекта. Осигуряване на публичност

2) Специфичните минимално изискуеми технически дейности,

 • Подобряване на компетентността на общинските служители в областта на планиране на мерки за смекчаване и адаптиране към климатичните промени;
 • Подобряване на уменията и експертизата на местно ниво, с цел да преразгледат и оценят ефективността на техните стратегически планове и мерки, които вече са предприети, както и да улеснят усилията им за идентифициране на пропуските по отношение на действията за смекчаване и адаптация към  климатичните промени, вкл. за редуциране на емисиите на парникови газове и действия при екстремни климатични събития;
 • Разработване и прилагане на мерки за смекчаване и адаптация към климатичните промени в областта на транспорта, отпадъците, строителството, енергетиката, водния и други сектори на територията на съответната община;
 • Разпространяване на добри практики на държавите донори в областта на адаптация към изменението на климата.

3) Други допустими дейности:

 • Проекти на общините за изпълнение на дейности по национални и местни стратегическите планове; Дейностите трябва да са съсредоточени върху намаляването или ограничаването на емисиите на парникови газове и укрепването на устойчивостта на местните общности спрямо изменението на климата; \
 • Оценка на общинските планове по отношение на изпълнението на целите за намаляване на емисиите на парникови газове и набелязани мерки за адаптация към изменението на климата;
 • Разработване на планове на местно ниво за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към изменението на климата-;
 • Дейности, свързани с придобиване на знания във връзка с проекта в резултат от партньорство със страна донор.

По настоящата покана ще бъдат поощрявани пилотни и иновативни проекти, които се изпълняват в консорциум от няколко общини – 1 община бенефициент с няколко общини партньори, с цел трансфер на резултатите в повече от една общини. Поощряват се проекти с партньори от страните донори и/или изпълнени двустранни инициативи.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ:

Продължителността на изпълнение на всеки проект е между 12 и 24 месеца, а дейностите по тях следва да бъдат приключени най-късно до 30.04.2024 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Информация за допълнителни документи и изисквания може да бъде получена при връзка с експерти от Институт за управление на програми и проекти.

Кандидатите, които желаят да участват с проектни предложения в настоящата покана за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, трябва да подготвят и подадат проектно предложение чрез попълване на уеб базирания формуляр за кандидатстване с електронен подпис в системата ИСУН 2020 http://eumis2020.government.bg.

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност