ООСКП, Малка грантова схема Климат, Краен срок: 30.09.2020 г.

ПРОГРАМА: Опазване на околната среда и климатични промени

РЕЗУЛТАТ 4: Повишена способност на местните общности да намаляват емисиите и да се адаптират към променящия се климат

ПРОЦЕДУРА: Малка грантова схема №4 Климат

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН: Министерство на околната среда и водите

ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ: Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

КРАЕН СРОК: 30.09.2020 година, 17:00 часа

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:

По настоящата покана допустим кандидат (бенефициент) е всяка публична или частна организация и организация с нестопанска цел, която е регистрирана като юридическо лице в България, чиято основна дейност е в образователния сектор, както са определени в Закона за предучилищното и училищното образование:
• Училища
• Детски градини
• Специализирани обслужващи звена
• Центрове за подкрепа за личностно развитие

ДОПУСТИМИ ПАРТНЬОРИ:

Допустими партньори са всички публични или частни организации, със стопанска или с нестопанска цел, както и неправителствените организации, учредени като юридическо лице в Република България, Държавите донори, други Страни бенефициенти или в държава, която е извън Европейското икономическо пространство и която има обща граница с Р. България, или друга международна организация или нейн орган, или агенция, които активно участват в изпълнението на проекта и ефективно допринасят за него.

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:
Общият бюджет по процедурата е 650 000 €
• Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за отделни проектни предложения: 50 000 €/ 97 765 лева
• Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за отделни проектни предложения 200 000 €/ 391 166 лева

ЦЕЛ:

Разработване на образователни програми и кампании, както и повишаване на осведомеността по въпросите на изменението на климата чрез информационни кампании сред широката общественост. Процедурата цели да повиши броя на обучените относно климатичните промени, смекчаване на въздейстието и адаптация и да повиши броя на образователните институции (училища или детски градини), извършващи дейности за повишаване на осведомеността/образованието за климатичните промени и адаптацията.

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:

В рамките на настоящата покана, следните дейности са допустими:

  • Дейности по управление на проекта;
  • Осигуряване на публичност;
  • Tехнически дейности:
    - Разработване на образователни програми и провеждане на образователни кампании относно изменението на климата.
    - Разработване и провеждане на информационни кампании за повишаване на осведомеността, тематични семинари, лекции и обучения в образователните институции по отношение на изменението на климата; 
  • Други допустими дейности:
    - Дейности свързани с трансфер и разпространение в образователните институции (училища или детски градини) на опита и добрите практики, прилагани в Страните донори относно изменението на климата.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ:

Продължителността на изпълнение на всеки проект е между 12 и 24 месеца, а дейностите по тях следва да бъдат приключени най-късно до 30.04.2024 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Информация за допълнителни документи и изисквания може да бъде получена при връзка с експерти от Институт за управление на програми и проекти.

Кандидатите, които желаят да участват с проектни предложения в настоящата покана за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, трябва да подготвят и подадат проектно предложение чрез попълване на уеб базирания формуляр за кандидатстване с електронен подпис в системата ИСУН 2020 http://eumis2020.government.bg.

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност