ООСКП, Кръгова икономика и ресурсна ефективност, Краен срок: 31.08.2020 г.

ПРОГРАМА:

Опазване на околната среда и климатични промени

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН:

Министерство на околната среда и водите

РЕЗУЛТАТ/ ПРИОРИТЕТ:

Резултат 3: Подобрено използване на ресурсите на общинско ниво (кръгова икономика)

ПРОЦЕДУРА: pdfКръгова икономика и ресурсна ефективност

КРАЕН СРОК: 31.08.2020 година, 17:00 часа

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:
По настоящата покана допустими кандидати са общините на територията на Република Бългaрия.

ДОПУСТИМИ ПАРТНЬОРИ:

Кандидатите могат да кандидатстват самостоятелно или в партньорство. Една община може да бъде Бенефициент само по един проект и/ или партньор в не повече от два проекта по настоящата покана.
Допустими партньори са всички публични или частни лица, със стопанска или с нестопанска цел, както и неправителствените организации, учредени като юридическо лице в Република България или Държавите донори, други страни- бенефициенти, или в държава, която е извън Европейското икономическо пространство и която има обща граница с Р. България , или друга международна организация или нейн орган, или агенция, които активно участват в изпълнението на проекта и ефективно допринасят за него.

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:
Общият бюджет по процедурата е 1 582 303 EUR.
Минимален и максимален размер на БФП 200 000 EUR - 400 000 EUR.
Интензитет на БФП: 100 % от общите допустими разходи за бюджетни организации

 ЦЕЛ: 

Целта на покaната е да се подобри управлението на отпадъците на общинско ниво и използването им като ресурс, чрез реализиране на общински схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъците. Поканата е насочена към следните заинтересовани страни: общини. Съгласно чл. 16 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) , общините носят основната отговорност за управлението на отпадъците на тяхна територия. По отношение на използването на крайните резултати, вторичните заинтересовани страни са различни категории крайни потребители на административни и социални дейности, икономически услуги, местното население и широката общественост

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:

В рамките на настоящата покана, следните дейности са допустими:
• Дейности по управление на проекта;
• Осигуряване на публичност съгласно ръководството за комуникация и дизайн на Финансовия механизъм на ЕИП за 2014 - 2020;
• Специфичните минимално изискуеми технически дейности, свързани с настоящата покана, за да се решат въпросите, посочени в Резултат 3: „Подобрено управление на ресурсите на общинско ниво (кръгова икономика)“ от програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, които са допустими за финансиране, са както следва:
o Идентифициране на специфични модели на потребление и тенденции при генерирането на отпадъци.
o Реализиране на общински схеми за рециклиране/разделно събиране на отпадъците;
o Провеждане на кампании за повишаване на осведомеността във връзка с разделното събиране и рециклирането;
• Други допустими дейности, които могат да бъдaт финансирани, са както следва:
o Разпространяване на добри практики за управление на отпадъците от донорски държави; o Дейности за повишаване на уменията и компетенциите на специалистите (служители на Кандидата) във връзка с прилагане на принципите на кръговата икономика;
o Дейности, свързани с придобиване на знания във връзка с проекта в резултат от партньорство със страна донор.
По настоящата покана ще бъдат поощрявани проекти, които се изпълняват в партньорство от няколко общини – 1 община бенефициент с няколко общини партньори, с цел трансфер на резултатите в повече от една община.

КАТЕГОРИИ ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:
• Разходи за управление на проекта до 10% от допустимите преки разходи по проекта;
• Разходи за персонала, работещ по проекта;
• Пътни, дневни и квартирни разходи за служители участващи в проекта;
• Разходи за настаняване съгласно наредба за служебните командировки и специализации в чужбина в Р. България;
• Разходи за оборудване – ново или втора употреба;
• Разходи за материали и консумативи;
• Разходи по договори с външни изпълнители;
• Разходи за одит на проекта;
• Непреки разходи.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ:
Продължителността на изпълнение на всеки проект е между 12 и 24 месеца, а дейностите по тях следва да бъдат приключени най-късно до 30.04.2024 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Информация за допълнителни документи и изисквания може да бъде получена при връзка с експерти от Институт за управление на програми и проекти.

Работният език на програмата е английски. Формулярът за кандидатстване и бюджета на проекта следва да бъдат представени на български и на английски език, ведно с декларация от представляващия кандидата, че информацията на двата езика е идентична. При установени различия между формулярите на български и английски език, водещ ще бъде този на английски език.

Кандидатите, които желаят да участват с проектни предложения в настоящата покана за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, трябва да подготвят и подадат проектно предложение чрез попълване на уеб базирания формуляр за кандидатстване с електронен подпис в системата ИСУН 2020 http://eumis2020.government.bg.

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност