ООСКП, Малка грантова схема кръгова икономика, Краен срок: 31.07.2020 г.

 ПРОГРАМА: Опазване на околната среда и климатични промени

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН: Министерство на околната среда и водите

РЕЗУЛТАТ/ ПРИОРИТЕТ: Резултат 3: „Подобрено използване на ресурсите на общинско ниво (кръгова икономика)“

ПРОЦЕДУРА: pdfМалка грантова схема кръгова икономика

КРАЕН СРОК: 31.07.2020 година, 17:00 часа

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:
По настоящата покана допустим кандидат (бенефициент) е всяка публична или частна организация и организация с нестопанска цел, която е регистрирана като юридическо лице в България, чиято основна дейност е в образователния сектор, както са определени в Закона за предучилищното и училищното образование:
• Училища
• Детски градини
• Специализирани обслужващи звена
• Центрове за подкрепа за личностно развитие

ДОПУСТИМИ ПАРТНЬОРИ:

Допустими партньори са всички публични или частни организации, със стопанска или с нестопанска цел, както и неправителствените организации, учредени като юридическо лице в Република България, Държавите донори, други Страни бенефициенти или в държава, която е извън Европейското икономическо пространство и която има обща граница с Р. България, или друга международна организация или нейн орган, или агенция, които активно участват в изпълнението на проекта и ефективно допринасят за него.

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:
Общият бюджет по процедурата е 550 000 €/ 1 075 415 лева
• Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за отделни проектни предложения: 50 000 €/ 97 765 лева
• Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за отделни проектни предложения 200 000 €/ 391 166 лева

Безвъзмездната финансова помощ от Програмата може да бъде до 100 % от общите допустими разходи. В случай че бенефициентът е НПО или частна организация, интензитетът на безвъзмездната финансова помощ от Програмата може да бъде до 90 % от общите допустими разходи по проекта, като това правило се спазва за всички плащания по проекта.

ЦЕЛ:
Целта е да бъдат финансирани проекти за разработване и провеждане на образователни кампании за повишаване на осведомеността по отношение на управлението на ресурсите, рециклиране на отпадъци и кръгова икономика сред образователните институции (училища) и населението. Поканата е насочена към образователни институции (училища) и широката общественост.

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:

В рамките на настоящата покана, следните дейности са допустими:
• Дейности по управление на проекта;
• Осигуряване на публичност съгласно ръководството за комуникация и дизайн на Финансовия механизъм на ЕИП за 2014 - 2020;
• Специфични минимално изискуеми технически дейности, свързани с настоящата покана, за да се решат въпросите, посочени в Резултат 3„Подобрено използване на ресурсите на общинско ниво (кръгова икономика)“, са както следва:
o Разработване на програми и провеждане на образователни кампании по тях относно кръгова икономика и рециклиране;
o Разработване и провеждане на кампании за повишаване на осведомеността по отношение на кръговата икономика и рециклирането в образователните институции (училища).
• Други допустими дейности, без да изчерпват всички, които могат да бъдат финансирани, са както следва:
o Промотиране на дейности в подкрепа на рециклирането и повторната употреба на отпадъци;
o Дейности, свързани с трансфер на добри практики.

КАТЕГОРИИ ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:
• Разходи за управление на проекта;
• Разходи за персонала, работещ по проекта;
• Разходите трябва да се използват единствено с цел постигане на целта(ите) на проекта и очаквания(ите) му резултат(и) по начин, който е в съответствие с принципите на икономичност, ефективност и ефикасност
• Пътни, дневни и квартирни разходи за служители участващи в проекта;
• Разходи за настаняване съгласно наредба за служебните командировки и специализации в чужбина в Р. България;
• Разходи за оборудване – ново или втора употреба;
• Разходи за материали и консумативи;
• Разходи по договори с външни изпълнители;
• Разходи за одит на проекта;
• Непредвидени разходи в размер до 5% от преките допустими разходи по проекта.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ:
Продължителността на изпълнение на всеки проект е между 12 и 24 месеца, а дейностите по тях следва да бъдат приключени най-късно до 30.04

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Информация за допълнителни документи и изисквания може да бъде получена при връзка с експерти от Институт за управление на програми и проекти.

Кандидатите, които желаят да участват с проектни предложения в настоящата покана за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, трябва да подготвят и подадат проектно предложение чрез попълване на уеб базирания формуляр за кандидатстване с електронен подпис в системата ИСУН 2020 http://eumis2020.government.bg.

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност