РБИМСП, Иновации за зелена индустрия, Краен срок: 30.09.2020 г.

ПРОГРАМА:
Развитие на бизнеса, иновациите и малки и средни предприятия, България

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ:
pdfИновации за зелена индустрия

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН/ДИРЕКЦИЯ:
Иновация Норвегия

КРАЕН СРОК: 30.09.2020 г.; 13:00 ч.

ДОПУСТИМИ БЕНЕФИЦИЕНТИ:
МСП и големи предприятия, с не повече от 25% държавно участие, регистрирани като юридически лица в България и отговаряще на следните изисквания:
• Кандидатът трябва да има най-малко 3 (три) години дейност към датата на крайния срок за подаване на проектни предложения по настоящата покана.

ДОПУСТИМИ ПАРТНЬОРИ:
Всяко частно или публично юридическо лице, както търговско, така и нетърговско, регистрирано като юридическо лице в Норвегия или в България.

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:
Бюджет по поканата – 10 061 000 €/19 617 873.50 лв.;
Минимален размер на проектно предложение – 200 000 €/389 978.60 лв.;
Минимален размер на проектно предложение – 1 000 000 €/1 949 893.00 лв.;
% БФП - 10% - 70%.

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:
• Развитие, изпълнение и инвестиране в иновативни екологосъобразни технологии;
• Разработване на „зелени” стоки и услуги;
• Разработване и внедряване на „зелени производствени процеси”.
В допълнение, проектите за иновации за зелена индустрия трябва да допринасят пряко за реализиране на един или няколко от посочените по-долу показатели за постигнати резултати:
• Разработване на иновативни зелени технологии /процеси/ решения;
• Внедряване на иновативни зелени технологии /процеси/ решения (трябва да бъдат нови за предприятието);
• Реализация на пазара на зелени продукти или услуги (нови за пазара).
• Всички проекти за иновации в зелената индустрия трябва пряко да допринесат за положителна промяна на :
▪ Прогнозен годишен ръст на оборота;
▪ Прогнозен годишен ръст на нетната оперативна печалба.

ЦЕЛ:
Насърчаване създаването на ценности и устойчиво развитие на бизнес сектора в България.
Целевата група на Програмата са предприятията от частния сектор, предимно МСП. Не е задължително да има партньори по проектите, но партньорските проекти се насърчават и ще получат допълнителни точки по време на оценката. Допълнителни точки ще бъдат присъдени за сътрудничество с организации от Норвегия.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:
• Разходи за персонала – заплати, осигуровки;
• Пътни разходи и свързаните с тях дневни;
• Разходи за покупка на ново или използвано оборудване;
• Разходи за консумативи и материали;
• Разходи, свързани с други договори;
• Разходи, произтичащи пряко от изискванията, наложени от проектния договор за всеки проект;
• Невъзстановим данък върху добавената стойност (ДДС);
• Покупка на недвижими имоти и земя.
Непреки разходи – плоска ставка от 15% от общите допустими разходи за персонал

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Информация за допълнителни документи и изисквания може да бъде получена при връзка с експерти от Институт за управление на програми и проекти.
Езикът на програмата е английски, следователно всички предложения и придружителни документи трябва да бъдат подадени до Иновация Норвегия на английски език.
Кандидатите, които желаят да участват с проектни предложения в настоящата покана за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, трябва да подготвят и подадат проектно предложение чрез попълване на уеб базирания формуляр за кандидатстване на сайта на УО: https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/Bulgaria/2nd-call-business-development-innovation-and-smes/

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност