ООСКП, Система за оценка, мониторинг и управление на морските води – Mерки за намаляване на морските отпадъци, Краен срок: 31.03.2020 г.

ПРОГРАМА: Опазване на околната среда и климатични промени 

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН: Министерство на околната среда и водите

ПРОЦЕДУРА: pdfСистема за оценка, мониторинг и управление на морските води – Mерки за намаляване на морските отпадъци

ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2014-2021 г.

КРАЕН СРОК: 31.03.2020 година, 17:00 ч.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:
Oбщини от територията на Черноморския регион на Република България.

ДОПУСТИМИ ПАРТНЬОРИ: Допустими партньори са всеки публичен или частен субект, бил той стопански или нестопански, както и неправителствените организации, учредени като юридически лица в държавите донори, държавите бенефициери или държава извън Европейското икономическо пространство, която има обща граница със съответната държава бенефициер, или която и да е международна организация или орган, или агенция на същата, която активно участва в изпълнението на проект и ефективно допринася за него.

По настоящата покана се насърчава създаването на партньорства с допустими партньори от страна донор, които активно участват в изпълнението на проекта и ефективно допринасят за реализирането му. Допустими партньорства включват всяка комбинация от допустими партньори, отговарящи на горепосочените изисквания.

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:
Общият бюджет по процедурата е 350 000 €/ 684 592 лв.
• Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за отделни проектни предложения: 50 000 €/ 97 798 лв.
• Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за отделни проектни предложения 150 000 €/ 293 397 лв.
По настоящата процедура ще се прилагат правилата за минимална помощ (de minimis) по смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013

Безвъзмездната финансова помощ от Програмата може да бъде до 100 % от общите допустими разходи.

ЦЕЛ:
Целта е да бъдат финансирани проекти, прилагащи инициативи за намаляване на количеството отпадъци в морската среда, включително обучения и повишаване на осведомеността по отношение на замърсяването на морските води.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:
Поканата е насочена към общините от Черноморския регион на РБ. Резултатите от проектите са насочени към широката общественост.

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ: а) Дейности по управление на проекта. Те включват дейности, свързани с планирането на проекта и координирането на ежедневните дейности между партньорите, докладване, финансово управление, взаимодействие с мониторингови и контролни органи и подобни нетехнически дейности, необходими за успешното изпълнение на проекта

б) Осигуряване на публичност съгласно ръководството за комуникация и дизайн на Финансовия механизъм на ЕИП за 2014 - 2020. Всички материали относно информацията и публичността, свързани с Финансовия механизъм, следва да бъдат в съответствие с изискванията за информация и публичност на програмата , достъпни на www.eeagrants.bg

в) Специфични технически дейности, свързани с настоящата покана, а именно, за да се решат въпросите, посочени в Резултат 2: "Система за оценка, мониторинг и управление на морските води", следните дейности могат да бъдат финансирани:
• Кампании за повишаване на осведомеността във връзка с реализирани инициативи за намаляване на замърсяването на морската среда;
• Разходи, произтичащи от изискванията на договора по всеки проект.

КАТЕГОРИИ ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:
• Разходи за управление – до 10% от допустимите преки разходи;
• Разходи за персонала, работещ по проекта;
• Пътни, дневни и квартирни разходи за служители участващи в проекта;
• Разходи за оборудване;
• Разходи за материали и консумативи;
• Разходи по договори с външни изпълнители;
• Разходи за одит на проекта;
• Непредвидени разходи до 5%;
• Разходи пряко произтичащи от изискванията на договора по всеки проект.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ:
• Минимален срок за изпълнение на проектите 12 месеца;
• Максимален срок за изпълнение на проектите 24 месеца.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Информация за допълнителни документи и изисквания може да бъде получена при връзка с експерти от Институт за управление на програми и проекти.

Кандидатите, които желаят да участват с проектни предложения в настоящата покана за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, трябва да подготвят и подадат проектно предложение чрез попълване на уеб базирания формуляр за кандидатстване с електронен подпис в системата ИСУН 2020 http://eumis2020.government.bg .

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност