ПРСР, Подмярка 8.1. Залесяване и поддръжка, Краен срок: 16.10.2020 г.

ПРОГРАМА:

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

ПОДМЯРКА:

pdf8.1. Залесяване и поддръжка

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН:

Министерството на земеделието храните и горите

КРАЕН СРОК: 16.10.2020 г.

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:

Общ размер на БФП по процедурата: 18 028 131 лв.

 • Минималният размер на допустмите разходи, за които се кандидатства, за едно проектно предложение е до 4 889.50 лв.
 • Максималният размер на допустмите разходи, за които се кандидатства, за едно проектно предложение е до 586 740 лв.
 • Максималният размер на общите допустими разходи за целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. за един кандидат е до 977 900 лв.
 • Максималният размер на общите допустими разходи по подмярката за периода на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. не може да надвишава 977 900 лв., за бенефициентите, които помежду си са предприятия партньори или свързани предприятия по смисъла на Закона за малките и средни предприятия.

Максимален % на съ-финансиране: до 100%

БЕНЕФИЦИЕНТИ:

 • Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на земеделски и неземеделски земи;
 • Общини, собствени/ стопанства;
 • Юридически лица стопанисващи земеделски земи.

*Всички кандидати трябва да докажат собственост на земята, която ще залесяват. Физическите лица, едноличните търговци и местните поделения на вероизповеданията трябва да са собственици на минимум 0.5 ха земеделски или неземеделски земи, в които ще извършват залесяванията.

**Общините и юридическите лица трябва да са собственици на минимум 1.0 ха земеделски или неземеделски земи, в които ще извършват залесяванията.

ЦЕЛ НА МЯРКАТА:

Подпомагане за залесяване и създаване на горски масиви чрез почвоподготовка, закупуване на залесителен материал, ограждане на залесените територии и др.

Подпомагането по процедурата е насочено към увеличаване на горското покритие в равнинните райони. По този начин се цели ограничаване на ерозията, запазване на качеството на земите и подобряване на водния баланс. Дейностите, стимулирани чрез подмярката, са свързани и с адаптиране към промените в климата.

Насърчава се използването на медоносни дървесни видове. За всички залесявания на площ над 1 ха, минимум 10% от площта трябва да е заета именно от тях. При класиране на подадените проектни предложения, допълнително 10 точки ще получават онези, които ще използват повече от 15% медоносни дървесни/храстови видове.

При пълно усвояване на средствата по тази процедура, се очаква да бъдат залесени повече от 18 500 дка нови гори.

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:

 1. Залесяване с дървесни и храстови видове, което включва:

1.1. изготвяне на технологичен план за залесяване;

1.2. почвоподготовка;

1.3. закупуване на залесителен материал;

1.4. транспорт на залесителния материал;

1.5. временно съхранение на залесителния материал;

1.6. разходи за труд при залесяване;

 1. Третиране на фиданките с необходимите предпазни и защитни материали;
 2. Ограждане на залесената територия.
 3. Годишна премия на хектар за поддръжка на залесените площи, което включва:

4.1. попълване (презасяване или презасаждане);

4.2. отглеждане на новосъздадените горски култури до 5 години след залесяването, по схема 3 пъти за първата и втората година, 2 пъти за третата и 1 път за четвъртата и петата година;

4.3. превантивни действия срещу дивеч, пасящи животни, вредители и болести, за да се осигурят дългосрочни резултати и да се избегне проваляне на залесяването.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

 1. Разходи за залесяване, което включва:

1.1. изготвяне на технологичен план за залесяване;

1.2. почвоподготовка;

1.3. закупуване на залесителен материал;

1.4. транспорт на залесителния материал;

1.5. временно съхранение на залесителния материал;

1.6. разходи за труд при залесяване;

 1. Разходи за третиране на фиданките с необходимите предпазни и защитни материали;
 2. Разходи за ограждане на залесената територия.
 3. Разходи за поддръжка на залесените площи, което включва:

4.1. попълване (презасяване или презасаждане);

4.2. отглеждане на новосъздадените горски култури до 5 години след залесяването;

4.3. превантивни действия срещу дивеч, пасящи животни, вредители и болести, за да се осигурят дългосрочни резултати и да се избегне проваляне на залесяването;

 1. Разходи, свързани с проекта, в т.ч. такси за издаване на документи от държавни и общински администрации, разходи за хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на проектното предложение, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 5% от общия размер на допустимите разходи включени в проектното предложение.

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

 • Проектът се осъществява на територията на община с лесистост според разпределението на общините по процент на лесистост;
 • Проектът се осъществява на територията на община, класифицирана според степента на ерозия;
 • За залесяване ще се използват местни дървесни /храстови видове;
 • За залесяване ще се използват повече от 15% медоносни дървесни/храстови видове;
 • Размерът на площта, на която се залесява.

 ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

 1. Одобреното проектно предложение се изпълнява в срок до 24 месеца от датата на подписването на административния договор за безвъзмездна финансова помощ с ДФЗ-РА за бенефициенти, които не се явяват възложители по чл. 5 и 6 от ЗОП;
 2. Одобреното проектно предложение се изпълнява в срок до 36 месеца от датата на подписването на административния договор за безвъзмездна финансова помощ с ДФЗ-РА за бенефициенти, които се явяват възложители по чл. 5 и 6 от ЗОП.
 3. Крайният срок по т. 1 и т. 2 е до 15 септември 2023 г.

Кандидатстването се извършва единствено чрез електронно подадено проектно предложение в ИСУН.

За консултация във връзка с бъдещо разработване на проекти по поканата можете да се свържете с експерти на ИУПП на следния e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. 

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност