ПРСР, Подмярка 6.4.2 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по ТПРМС, Индикативен срок: 2020 г.

ПРОГРАМА:

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

ПОДМЯРКА:
6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН:
Министерството на земеделието храните и горите

ИНДИКАТИВЕН СРОК: 2020 г.

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:
Общ размер на БФП по процедурата: 5 257 548 евро
• Минимален размер на допустимите разходи: 5 000 евро/ 7 778 лева
• Максимален размер на допустимите разходи: 70 000/ 136 886 лева
Максимален % на съ-финансиране: 85%

БЕНЕФИЦИЕНТИ:
Земеделски стопани, които имат икономически размер на стопанството от 2 000 до 7 999 евро измерен в стандартен производствен обем.

ЦЕЛ НА МЯРКАТА:
Разширяване дейностите на земеделските стопанства с неземеделски такива за повишаване на тяхната устойчивост и подпомогне процеса на преструктурирането им.

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:
Местно занаятчийство (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности);
- Преработка и маркетинг на земеделски продукти, при които крайният продукт не е включен в Анекс І (независимо от вложените продукти и материали) и които не се подпомагат по подмярка 4.2.2 ;
- Производство и/или преработка на неземеделски стоки и материали;
- Предоставяне на услуги за всички икономически сектори и населението, (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.);
- развитието на технологиите в областта на „зелената икономика“, включително на енергия от ВЕИ за собствено потребление.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

- Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество, включително чрез лизинг;
- Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите, включително чрез лизинг;
- Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, в размер до 12% от сумата на разходите.
- Закупуване на ноу-хау, патенти права и лицензи, търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Процедурата все още не е открита за кандидатстване. За консултация във връзка с бъдещо разработване на проекти по поканата можете да се свържете с експерти на ИУПП на следния e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност