ВЕЕЕЕС, Използване на геотермална енергия за отопление или за отопление и охлаждане в сгради държавна или общинска собственост, Краен срок: 10.09.2021 г.

ПРОГРАМА: Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

ПОКАНА: pdfИзползване на геотермална енергия за отопление или за отопление и охлаждане в сгради държавна или общинска собственост

ЦЕЛ:

Процедура „Използване на геотермална енергия за отопление или отопление и охлаждане в сгради държавна или общинска собственост“ има за цел да допринесе за увеличаване на дела на енергията от ВИ в брутното крайно потребление на енергия и постигане на декарбонизация на сградния фонд.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:

Допустими кандидати са общините и администрациите към органите на изпълнителната власт a техни партньори могат да бъдат юридически лица от България или страните-донори, както и международни организации. Всеки кандидат може да подаде само един проект по процедурата.

ДОПУСТИМИ ПАРТНЬОРИ:

 • Всяко частно или публично юридическо лице, както търговско, така и нетърговско, регистрирано като юридическо лице в страните-донори, Република България или държава извън Европейското икономическо пространство, която има обща граница с Република България, или която и да е международна организация или орган, или агенция на същата, която активно участва в изпълнението на проект и ефективно допринася за него, се считат за допустими проектни Партньори.
 • Партньорът трябва да притежава опит или експертиза в изпълнението на дейности в областта на използването на енергия от ВИ.
 • Допълнителни точки се дават при Партньор от страна-донор.

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 10.09.2021 г. (17:00 ч. - UTC+2).

-  Кандидатите, които желаят да участват по тази покана, трябва да подготвят и подадат проектно предложение, като попълнят уеб-базиран формуляр за кандидатстване с електронен подпис в системата ИСУН 2020 на http://eumis2020.government.bg.

ОБЩ БЮДЖЕТ ПО ПОКАНАТА: 3 400 000 евро

МАКСИМАЛЕН И МИНИМАЛЕН РАЗМЕР НА БФП ЗА ПРОЕКТ:

 • Минимален размер на индивидуалната безвъзмездна финансова помощ: 200 000 евро (391 166 лева);
 • Максимален размер на индивидуалната безвъзмездна финансова помощ: 400 000 евро (782 332 лева).

РАЗМЕР НА ФИНАНСИРАНЕ ЗА ПРОЕКТ:

Безвъзмездната финансова помощ за проект е до 100 % от допустимите разходи. Ако размерът на БФП е по-нисък от 100 %, останалите разходи по проекта трябва да бъдат за сметка на Кандидата/Партньора, в т.ч. чрез средства от външни източници, които изключват всякаква публична подкрепа.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ И ДЕЙНОСТИ:

Подкрепят се само проекти включващи интервенции в сгради на държавната и общинската администрация, които не се ползват за изпълнение на икономическа дейност.

Проектните предложения следва да включват дейности, свързани с реконструкция на съществуваща система или изграждане на нова система за отопление или за отопление и охлаждане, в т. ч. горещо водоснабдяване, за използване на геотермална енергия. Проектите може да предвиждат и комбинирано използване на геотермална енергия с други енергийни източници, вкл. ВИ.

Мерките, за които се кандидатства следва да са препоръчани с Доклад от обследване за енергийна ефективност. Проектните предложения трябва да включват сграда/и, в която/които е/са изпълнени основни мерки за енергийна ефективност (изолация на стени, под и покрив и смяна на дограма).

Допустими за финансиране са следните дейности:

 • Изграждане на водочерпателен и реинжекционен сондаж;
 • Доставка и монтаж на съоръжения за водовземане, изграждане на довеждащи тръбопровод/и, свързващ/и сградата/ите със сондажа/ите или съществуваща водопреносна инфраструктура и др. съоръжение, необходими във връзка с източника на геотермална енергия;
 • Демонтаж на съществуващо оборудване;
 • Доставка и монтаж на термопомпа/и;
 • Доставка и монтаж на съоръжения за реконструкция на съществуваща система или за изграждането на нова система за отопление или за отопление и охлаждане за използването на геотермална енергия и енергия от др. ВИ, в т.ч. топлообменници, помпи, радиатори, конвектори, тръбопроводна арматура и др.;
 • Извършване на строително-монтажни работи, пряко свързани с изграждането на водочерпателен и реинжекционен сондаж, реконструкцията на съществуваща система или за изграждането на нова система за отопление или за отопление и охлаждане за използването на геотермална енергия и енергия от др. ВИ;
 • Доставка и монтаж на нови средства за измерване и контрол на потреблението на топлинна енергия;
 • Строителен надзор;
 • Авторски надзор;
 • Управление на проекта;
 • Обмяна на опит, знания и най-добри практики на управленско и експертно ниво, обучение, предоставени от Партньора от страна-донор;
 • Посещения в България на Партньорите от страни-донори и посещения в страна-донор на Бенефициента/Партньора (Партньорите);
 • Дейности за информираност и публичност;
 • Одит.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТИТЕ:

Продължителността на изпълнение на всеки проект не следва да надвишава 18 (осемнадесет) месеца.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Информация за допълнителни документи и изисквания може да бъде получена при връзка с експерти от Институт за управление на програми и проекти.

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност