ВЕЕЕЕС, Енергийната ефективност в сгради, Краен срок: 10.11.2021 г.


ПРОГРАМА: Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

ПОКАНА: pdfEнергийна ефективност в сгради

ЦЕЛ:
Целта на процедурата е обновяване на сградите и превръщането им в такива с близко до нулевото потребление на енергия.
Настоящата покана е насочена към реализиране на подходящи мерки за енергийна ефективност, чрез които сградата ще изпълнява условията на националното определение за „сграда с близко до нулево потребление на енергия“:
„Сграда с близко до нулево потребление на енергия" е сграда, която отговаря едновременно на следните условия:
а) енергопотреблението на сградата, определено като първична енергия, отговаря на клас А от скалата на класовете на енергопотребление за съответния тип сгради;
б) не по-малко от 55 на сто от потребената (доставената) енергия за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода за битови нужди и осветление е енергия от възобновяеми източници, разположени на място на ниво сграда или в близост до сградата.“.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:
Допустими кандидати са общините и администрациите към органите на изпълнителната власт, a техни партньори могат да бъдат юридически лица от България или страните-донори, както и международни организации. Всеки Кандидат може да подаде само едно проектно предложение, което може да включва една или повече сгради.

ДОПУСТИМИ ПАРТНЬОРИ:
- Всяко частно или публично юридическо лице, както търговско, така и нетърговско, регистрирано като юридическо лице в страните-донори, Република България или държава извън Европейското икономическо пространство, която има обща граница с Република България, или която и да е международна организация или орган, или агенция на същата, която активно участва в изпълнението на проект и ефективно допринася за него, се считат за допустими проектни Партньори.
- Партньорът притежава опит или експертиза в изпълнението на дейности в областта на използването на енергия от ВИ или изпълнението на мерки за енергийна ефективност;
- Допълнителни точки се дават при Партньор от страна-донор.

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 10.11.2021 г. (17:00 ч. - UTC+2).
- Кандидатите, които желаят да участват по тази покана, трябва да подготвят и подадат проектно предложение, като попълнят уеб-базиран формуляр за кандидатстване с електронен подпис в системата ИСУН 2020 на http://eumis2020.government.bg.

ОБЩ БЮДЖЕТ ПО ПОКАНАТА: 10 700 000 евро

МАКСИМАЛЕН И МИНИМАЛЕН РАЗМЕР НА БФП ЗА ПРОЕКТ:
- Минимален размер на индивидуалната безвъзмездна финансова помощ: 200 000 евро (391 166 лева);
- Максимален размер на индивидуалната безвъзмездна финансова помощ: 1 200 000 евро (782 332 лева).

РАЗМЕР НА ФИНАНСИРАНЕ ЗА ПРОЕКТ:
Безвъзмездната финансова помощ за проект е до 100 % от допустимите разходи. Ако размерът на БФП е по-нисък от 100 %, останалите разходи по проекта трябва да бъдат за сметка на Кандидата/Партньора, в т.ч. чрез средства от външни източници, които изключват всякаква публична подкрепа.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ И ДЕЙНОСТИ:

Дейностите, допустими за финансиране могат да бъдат както следва:
1. Изпълнение на енергоспестяващи мерки по конструкцията на сградата/ите, в т.ч. подмяна на дограма, енергоспестяващи мерки по ограждащите елементи на сградата (външни стени, покрив, под, тавански и подови стоманобетонни плочи, граничещи с неотопляеми пространства и др.;
2. Изпълнение на енергоспестяващи мерки по техническите сградни инсталации;
3. Изграждане на съоръжение/я за производство на енергия от възобновяеми източници в сградата или в близост до сградата за осигуряване на потреблението на енергия от ВИ в сградата;
4. Присъединяване на сградата към съоръжения за осигуряване на енергия от ВИ;
5. Извършване на строително-монтажни работи и демонтаж, пряко свързани с изпълнение на енергоспестяващите мерки, изграждането на съоръжение за производство на енергия от възобновяеми източници и присъединяването на сградата;
6. Доставка на материали, оборудване, съоръжения, системи, прозорци и др.;
7. Строителен надзор;
8. Авторски надзор;
9. Управление на проекта;
10. Обмяна на опит, знания и най-добри практики на управленско и експертно ниво, обучение, предоставени от Партньора;
11. Посещения в България на Партньорите от страни-донори и посещения в страна-донор на Бенефициента;
12. Дейности за информираност и публичност;
13. Одит.

Проектното предложение може да включва изпълнение на мерки на повече от една сграда!
По настоящата процедура са допустими за финансиране следните дейности, изпълнявани от Партньор/и:
14. Обмяна на опит, знания и най-добри практики на управленско и експертно ниво, предоставени от Партньора;
15. Посещения в страна-донор на Бенефициента и посещения в България на Партньорите от страни-донори.

По тази процедура под „техническа сградна инсталации“ се разбира техническо оборудване за отопление на помещения/охлаждане на помещения/вентилация/топла вода за битови нужди/вътрешно осветление, производство на енергия от възобновяеми източници на място на ниво сграда и сградна система за автоматизация и управление.
Под „сградна система за автоматизация и управление“ се разбира система, която обхваща всички продукти, софтуер и инженерни услуги, които могат да поддържат енергийно ефективно, икономично и безопасно функциониране на техническите сградни инсталации чрез автоматично управление и улесняване на ръчното управление на тези технически сградни инсталации.

Предвиденото в проектното предложение изграждане на съоръжение за производство на енергия от ВИ в сградата или в близост до сградата е само за осигуряване на енергия от ВИ за собствено потребление, с цел осигуряване постигането на 55% дял на енергията от ВИ от потребената (доставената) енергия на сградата за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода за битови нужди и осветление. Изграждането на съоръжение за присъединяване на сградата към съоръжение за производство на енергия от ВИ е допустимо само ако съоръжението за производство на енергия от ВИ ще бъде собственост на Кандидата.

Изисквания за техническа готовност на проекта:
За да бъде допустим за финансиране проектът е необходимо наличие на следната проектна готовност:
• Доклад от обследването за енергийна ефективност, изготвен от лице, вписано в публичния регистър по чл. 44, ал. 1 от ЗЕЕ в съответствие с наредбата по чл. 48 от ЗЕЕ и Резюме на Доклада от извършеното обследване за енергийна ефективност1;
• Инвестиционен проект, изготвен в съответствие с изискванията на ЗУТ и подзаконовата нормативна уредба към него, във фаза технически или работен проект, който (когато е приложимо) е съгласуван и одобрен съгласно изискванията на ЗУТ;
• Всички необходими документи, издадени в резултат на административни, съгласувателни и договорни процедури, съгласно приложимата нормативна уредба (ако са необходими такива съгласно българското законодателство).
• Проектното предложение не трябва да включва сграда, в която не са изпълнени мерки по конструктивно възстановяване/усилване, ако са предписани като задължителни в техническото обследване на сградата (съгласно Техническия паспорт на сградата).

За постигане на 55% дял на енергията от ВИ от потребената (доставената) енергия на сградата за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода за битови нужди и осветление се отчита енергията от инсталации, изградени в резултат от изпълнението на проекта и/или съществуващи инсталации в сградата или в близост до сградата.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:
1. Разходи за персонал, работещ по проекта;
2. Пътни, дневни и квартирни разходи за персонала на Бенефициента и на Партньора;
3. Разходи по договори с външни изпълнители, които включват:
• Доставка и монтаж на техническо оборудване за отопление на помещения, охлаждане на помещения, вентилация, топла вода за битови нужди, вътрешно осветление, производство на енергия от възобновяеми източници в сградата;
• Доставка и монтаж на съоръжение/я за производство на енергия от възобновяеми източници в сградата или в близост до сградата за осигуряване на собствено потребление на енергия от ВИ в сградата;
• Доставка и монтаж на съоръжения за присъединяване на сградата към съоръжение/я за производство на енергия от ВИ, което/които е/ще бъде собственост на Кандидата;
• Доставка и монтаж на средства и оборудване за сградна система за автоматизация и управление, в т.ч. софтуер и инженерни услуги;
• Доставка на материали, оборудване, съоръжения, системи, врати, прозорци и др.;
• Извършване на строително-монтажни работи и демонтаж, пряко свързани с изпълнение на енергоспестяващите мерки, изграждането на съоръжение за производство на енергия от възобновяеми източници и присъединяването на сградата;
4. Строителен надзор;
5. Авторски надзор;
6. Други преки разходи по договори с външни изпълнители;
7. Непреки разходи.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТИТЕ:
Продължителността на изпълнение на всеки проект не следва да надвишава 24 месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за предоставяне на БФП, но не по-късно от 30 април 2024 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Информация за допълнителни документи и изисквания може да бъде получена при връзка с експерти от Институт за управление на програми и проекти.

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност