ОПНОИР, Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда; Краен срок: 28.05.2020 г.

ПРОГРАМА: „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН: Министерство на образованието и науката

ПРОЦЕДУРА: pdfПовишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда

КРАЕН СРОК: 28.05.2020, 17:30

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:
• юридически лица с нестопанска цел в обществена полза с цели и предмет на дейност в сферата на образованието, интеграцията на малцинствени и уязвими групи, включително образователна интеграция, подкрепа на деца в риск от социално изключване и др. подобни най-малко две години преди датата на обявяване на настоящата процедура. 

ДОПУСТИМИ ПАРТНЬОРИ:

•  Държавни и общински училища и детски градини;
•  Висши училища.

Важно!
Партньорството по настоящата процедура е задължително. Партньорството в проектното предложение обхваща минимум 3 партньора – детски градини и/или училища.

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:
Общият бюджет по процедурата е 7 000 000 лева, прилагат се режим „не помощ“ и „de minimis”.
•  Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за отделни проектни предложения: 200 000 лева
•  Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за отделни проектни предложения 500 00 лева

ЦЕЛ:
Основната цел на процедурата е повишаване на професионалните компетентности на учителите, директорите, и другите педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда и за преподаване на знания и формиране на умения у децата и учениците за възприемане на етнокултурните различия. Цели се осигуряване на условия за:
•  повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти и обучения на образователни медиатори за работа в мултикултурна среда с оглед равноправно участие на всички ученици в българската образователна система, повишаване на мотивацията за учене, включително за изучаване на майчиния език, и подкрепа на културната идентичност на децата и учениците;
•  прилагане на стратегия за квалификация на учители и административен персонал в областта на образованието за работа в мултиетническа среда и особено на работещите с деца-билингви;
•  създаване на подходящ социално-психологически климат в училището и обществото.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:
•  Учители;
•  Директори на училища и детски градини;
•  Други педагогически специалисти;
•  Образователни медиатори.

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:
Задължителни дейности по проекта са:
•  Разработване и актуализиране на стратегии, планове, програми, анализи, препоръки, компетентностни профили и др. на образователната институция за работа в мултикултурна среда, според идентифицираните нужди;
• Провеждане на краткосрочни обучения на учители, педагогически специалисти и директори от училища и детски градини за работа в мултикултурна образователна среда.
Незадължителни дейности са:
• Подкрепа на педагогическите специалисти за участие в процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени за работа в мултикултурна среда, включително провеждане на подготвителни курсове за придобиване на пета и четвърта професионално-квалификационна степен за работа в мултикултурна среда.

Важно!
В рамките на дейност II eдно лице може да участва в повече от едно обучение за работа в мултикултурна среда, за което са присъдени 1, 2 и/или 3 квалификационни кредита, но на различна тема за работа в мултикултурна среда, и в повече от едно обучение, което завършва без присъждане на квалификационни кредити, но на различна тема за работа в мултикултурна среда.
В рамките на дейност II. образователните медиатори могат да участват в повече от едно обучение за работа в мултикултурна среда, на различни теми за работа в мултикултурна среда.
В рамките на дейност III едно лице – педагогически специалист може да участва само в една процедура за придобиване на професионално-квалификационна степен за работа в мултикултурна среда и в един подготвителен курс за придобиване на пета и четвърта ПКС за всяка година в периода на изпълнение на проекта.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:
1. Разходи за възнаграждения на персонала за изпълнение на дейност I до 10% от преките допустими разходи по проекта;
2. Разходи за провеждане на обучения на лицата от целевата група, за придобиване на от 1 до 3 квалификационни кредита;
2.1. Разходи за обучения, за които е присъден 1 квалификационен кредит;
2.2. Разходи за обучения, за които са присъдени 2 квалификационни кредита;
2.3. Разходи за обучения, за които са присъдени 3 квалификационни кредита;
3. Разходи за провеждане на обучения на лицата от целевата група, за които не се присъждат квалификационни кредити;
4. Разходи за участие в процедури и подготвителни обучения за придобиване на професионално-квалификационна степен за работа в мултикултурна среда;
4.1. Разходи за участие в процедури за придобиване на пета, четвърта, трета, втора или първа професионално-квалификационна степен за работа в мултикултурна среда;
4.2. Разходи за провеждане на подготвителни курсове за придобиване на пета и четвърта професионално-квалификационна степен за работа в мултикултурна среда;
5. Непреки разходи за проекти до 400 000 лв. – 12 % от преките допустими разходи на проекта;
6. Непреки разходи за проекти над 400 000 лв. – 11% от преките допустими разходи по проекта.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ:

Максималната продължителност на проектите, считано от датата на подписване на административния договор за предоставяне на БФП е 36 месеца, но не по-късно от 30.09.2023.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Информация за допълнителни документи и изисквания може да бъде получена при връзка с експерти от Институт за управление на програми и проекти.

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност