ОПДУ, Граждански контрол върху реформата в съдебната система, Индикативен срок 2020 г.

ПРОГРАМА:
Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г.

ПРИОРИТЕТ:
Приоритетна ос 3 „Прозрачна и ефективна съдебна система“

ПРОЦЕДУРА:
pdfГраждански контрол върху реформата в съдебната система

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН:
Администрация на Министерски съвет

ИНДИКАТИВЕН СРОК: 2020г.

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:
2 000 000 лева - към предвидения финансов ресурс за последния (трети) срок за кандидатстване ще се прибави остатъкът, който не е договорен в рамките на първите два срока за кандидатстване, както и реализираните икономии от изпълнението на проектите за трети срок за кандидатстване през 2020 г.

БЕНЕФИЦИЕНТИ:
• Юридически лица с нестопанска цел, учредени на основание ЗЮЛНЦ, определени за извършване на дейност в обществена полза, вписани до 31.12.2017 г. в Централния регистър при Министерството на правосъдието по чл. 45 oт ЗЮЛНЦ, или вписани след 31.12.2017 г. в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел по чл. 17 от ЗЮЛНЦ, които имат поне една приключена финансова година към датата на кандидатстване
• Професионални организации, учредени на основание ЗЮЛНЦ или регистрирани по/създадени със специален закон, на лица, работещи в системата на съдебната власт (съдии, прокурори, следователи, съдии по вписванията, съдебни заседатели, съдебни служители, вещи лица и др.), на адвокати, нотариуси и други юристи, на медиатори и арбитри, както и на други лица, работещи в сектор „Правосъдие“, които имат поне една приключена финансова година към датата на кандидатстване.


ЦЕЛ:
• Осъществяване на граждански контрола върху реформата в съдебната система чрез по-активното включване на НПО и професионалните организации в процеса на разработването, наблюдението и оценката на стратегиите за реформа;
• Отправяне на предложения за подобрения в съдебната система;
• Насърчаване и развитие на алтернативни методи за решаване на правни спорове.

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:
• Извършване/разработване на анализи, проучвания, изследвания, методики, модели и оценки, свързани с дейността на съдебната система, чрез които се подпомага процеса на модернизация на системата и мониторинга на съдебната реформа;
• Проучване и пренасяне на добри практики и иновативни решения;
• Събиране на данни и разработване на бази данни, които да подпомагат процеса на модернизация на системата и мониторинга на съдебната реформа;
• Провеждане на информационни кампании за популяризиране на системата за правна помощ сред гражданите; за алтернативните методи за решаване на правни спорове/ техники за медиация и арбитраж/ арбитраж и арбитражни процедури; медиация и помирителен процес;
• Разработване на механизми и инструментариум за обратна връзка и оценка от страна на съдиите, прокурорите и следователите по въпросите на администрирането на съдебната власт;
• Разработване на механизми и инструментариум за обратна връзка и оценка от страна на гражданите и бизнеса за взаимоотношенията им с органите на съдебната власт;
• Провеждане на конференции, обществени обсъждания, кръгли маси, и др. със заинтересованите страни;
• Провеждане на семинари и обучения за вещи лица, съдебни заседатели, адвокати, медиатори, арбитражни съдии;
• Мониторинг и отправяне на препоръки по дела за корупционни престъпления, организирана престъпност и дела, засягащи лица, заемащи висши държавни длъжности (вкл. магистрати);
• Формулиране на предложения за въвеждане и популяризиране на подходите на възстановително правосъдие;
• Организиране и провеждане на обучения на служителите на бенефициента, участието на бенефициента в мрежи, включително НПО мрежи на европейско равнище.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:
По тази процедура се прилага финансиране с единна ставка в съответствие с чл. 68б на Регламент (ЕС) № 1303/2013 и член 6, ал.1 от ПМС № 189/2016 г. - Преки разходи за персонал и други допустими разходи (до 40 % от допустимите преки разходи за персонал):
• Разходи, свързани с организиране и/или провеждане на обучения, публични обсъждания със заинтересованите страни, конференции, работни срещи, информационни кампании и др.;
• Разходи за командировки;
• Разходи за материали;
• Разходи за външни услуги, във връзка с изпълнението на основните дейности;
• Непреки разходи, вкл. разходи за организация и управление и за информация и комуникация

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
За консултация във връзка с разработването на проекти по поканата можете да се свържете с експерти на ИУПП на следния e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност