ФМЕИП, Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините, Краен срок: 20.03.2020 г.

ПРОГРАМА:

Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН:

Министерство на енергетиката

ПРОЦЕДУРА:

pdfРехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините

ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ: 

Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

КРАЕН СРОК:
• за подаване на проектни предложения - на 20.03.2020 г., 16:30 часа;
• за подаване на Доклад от обследване за енергийна ефективност и изискуемите документи по чл. 18, ал. 2 от Наредба № Е-РД-04-05 от 8 септември 2016 г. за определяне на показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, както и за определяне на условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и изготвяне на оценка на енергийни спестявания (Наредбата) - 07.02.2020 г., 17:00 часа.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:

По тази процедура за подбор на проектни предложения са допустими единствено общини по смисъла на чл. 14 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

ДОПУСТИМИ ПАРТНЬОРИ:

Всяко частно или публично юридическо лице, както търговско, така и нетърговско, или неправителственa организация, регистрирано като юридическо лице в страните-донори, Република България, страните-бенефициенти или държава извън Европейското икономическо пространство, която има обща граница с Република България, или която и да е международна организация или орган, или агенция на същата, която активно участва в изпълнението на проект и ефективно допринася за него, се считат за допустими проектни Партньори.

Партньорът трябва да притежава опит или експертиза в изпълнението на дейности по енергийна ефективност.

Партньорът участва и ефективно допринася за изпълнението на проекта за постигане заедно с Кандидата на обща икономическа или социална задача и не е изпълнител на дейност по проекта, която Кандидатът възлага по реда на Закон за обществените поръчки (ЗОП).

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:
Общият бюджет по процедурата е 8 200 000 €/ 16 037 806 лева
• Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за отделни проектни предложения: 200 000 €/ 391 166 лева
• Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за отделни проектни предложения 600 000 €/ 1 173 498 лева

Безвъзмездната финансова помощ за проект е до 100 % от допустимите разходи. Ако размерът на БФП е по-нисък от 100 %, останалите разходи по проекта трябва да бъдат за сметка на Кандидата. В случай на съфинансиране проектът трябва да бъде съфинансиран чрез собствени средства на Кандидата/Партньора или със средства от външни източници, които средства изключват всякаква публична подкрепа.

ЦЕЛ:
По процедура за подбор на проекти „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините” се предвижда предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) за реконструкция и модернизация на система/и за външно изкуствено осветление.
Процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините” има за цел да повиши енергийната ефективност чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление, собственост на българските общини и да подобри условията на живот на населението.
Проектните предложения по настоящата процедура следва задължително до имат принос към постигане на следните индикатори за изпълнение на резултат 2: „Подобряване на енергийната ефективност в сградите, индустрията и общините“ по Програмата:
• Индикатор 1: Прогнозни годишни намаления на емисиите на CO2 – 118 000 tCO2/г.;
• Индикатор 2: Прогнозни годишни енергийни спестявания – 117 000 MWh/г.;
• Индикатор 3: Прогнозни годишни парични спестявания – 8 000 000 EURO/г.
• Индикатор 4: Брой хора, които се възползват от подобрената енергийна ефективност (разпределени по пол) – 1 500 бр.

При подаване на проектно предложение по тази процедура всеки Кандидат трябва да представи във Формуляра за кандидатстване стойностите по индикатори от 1 до 4 за предлагания от него проект.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:
Основната целева група на настоящата процедура са гражданите на територията на съответната община – бенефициент.

ДОПУСТИМИ ПРОЕКТИ:
Проектът следва да включва дейности, свързани с реконструкция на система/и за външно изкуствено осветление на общината.
Кандидатът следва да докаже, че:
• Е собственик на системата/ите за външно изкуствено осветление като представи съответния документ
И
• Системата/ите за външно изкуствено осветление е в имот/и - публична общинска собственост, като приложи акт за общинска собственост или декларация.

ВАЖНО! По тази процедура „система за външно изкуствено осветление“ е съвкупност от съоръжения и мрежи за осигуряване на външно изкуствено осветление на имоти публична общинска собственост, разположени в отделно населено място или на обособена/и част/и от него на територията на съответната община.

За да бъде допустим за финансиране проектът е необходимо наличието на един от следните варианти на проектна готовност:
Вариант 1 „Проекти в пълна степен на проектна готовност“: извършено обследване за енергийна ефективност на системата/ите за външно изкуствено осветление и изготвен работен проект, разработен и одобрен съобразно нормативните изисквания.
Вариант 2 „Проекти само с обследване за енергийна ефективност“: извършено обследване за енергийна ефективност на системата за външно изкуствено осветление.

ВАЖНО! Независимо от избрания вариант за кандидатстване, всеки Кандидат следва да представи към Формуляра за кандидатстване Становище за съответствие на Доклада от обследването за енергийна ефективност на системата/ите за външно изкуствено осветление с вписано одобрение на доклада, издадено от АУЕР.

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:

Допустимите дейности следва да съответстват на целите на Програмата и да водят до постигане на резултата „Подобряване на енергийната ефективност в сгради, индустрия и общини“. По настоящата процедура са допустими за финансиране следните дейности, изпълнявани от Кандидата:
• Демонтаж на съществуващи осветители, проводници и кабели;
• Доставка и монтаж на нови осветители, проводници и кабели;
• Доставка и монтаж на съоръжение/я за производство и съхранение на електрическа енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в система за външно изкуствено осветление;
• Извършване на строително монтажни работи, пряко свързани с реконструкцията на системата/ите за външно изкуствено осветление;
• Демонтаж на съществуващи средства за управление, доставка и монтаж на нови средства за управление, измерване и контрол, в т.ч. въвеждане или свързване към съществуваща система за автоматизация и управление на системата за външно изкуствено осветление;
• Изготвяне на работен проект, в случай на кандидатстване по Вариант 2;
• Строителен надзор;
• Авторски надзор;
• Управление на проекта;
• Обмяна на опит, знания и най-добри практики на управленско и експертно ниво, обучение, предоставени от Партньора;
• Посещения в България на Партньорите от страни-донори или посещение на Кандидата/Партньора (Партньорите) в страна-донор;
• Одит;
• Дейности за информираност и публичност.
По настоящата процедура са допустими за финансиране следните дейности, изпълнявани от Партньор/и:
• Обмяна на опит, знания и най-добри практики на управленско и експертно ниво, предоставени от Партньора;
• Посещения в България на Партньорите или посещение на Кандидата/Партньора (Партньорите) в страна-донор.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:
• Разходи за персонал, работещ по проекта;
• Пътни, дневни и квартирни разходи за персонала на Бенефициента и на Партньора;
• Разходи по договори с външни изпълнители, свързани с дейностите по реконструкция и модернизация на системата/ите за външно изкуствено осветление;
• Разходи, произтичащи пряко от допустимите дейности по проекта (разходите за превод, одит, за дейности за информираност и публичност, разходи за обмен на опит, знания и най-добри практики на управленско и експертно ниво, предоставени от Партньора и др.).

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ:
Продължителността на изпълнение на всеки проект не следва да надвишава 18 (осемнадесет) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за предоставяне на БФП, но не по-късно от 30 април 2024 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Информация за допълнителни документи и изисквания може да бъде получена при връзка с експерти от Институт за управление на програми и проекти.

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност