ФМЕИП, Система за оценка, мониторинг и управление на морските води – Дифузно замърсяване, Краен срок: 06.01.2020 г.

ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2014-2021 Г.

ПРОГРАМА: „Опазване на околната среда и климатични промени“

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН: Министерство на околната среда и водите

ПРОЦЕДУРА: pdfСистема за оценка, мониторинг и управление на морските води – Дифузно замърсяване

КРАЕН СРОК: 06.01.2020 година, 17:00 часа

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:
Научноизследователски организации, както са определени в т. 1.3 Определения, п. т. (ee) от Рамката на ЕС за държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации (2014 / C 198/01).

ДОПУСТИМИ ПАРТНЬОРИ: Допустими партньори са всеки публичен или частен субект, бил той стопански или нестопански, както и неправителствените организации, учредени като юридически лица в държавите донори, държавите бенефициери или държава извън Европейското икономическо пространство, която има обща граница със съответната държава бенефициер, или която и да е международна организация или орган, или агенция на същата, която активно участва в изпълнението на проект и ефективно допринася за него.

По настоящата покана се насърчава създаването на партньорства с допустими партньори от страна донор, които активно участват в изпълнението на проекта и ефективно допринасят за реализирането му. Допустими партньорства включват всяка комбинация от допустими партньори, отговарящи на горепосочените изисквания.

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:
Общият бюджет по процедурата е 800 000 €
• Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за отделни проектни предложения: 200 000 €
• Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за отделни проектни предложения 800 000 €
По настоящата процедура ще се прилагат правилата за минимална помощ (de minimis) по смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013

Предвид спецификата на основния резултат - „Разработване и въвеждане на методология за оценка на натиска и въздействието от дифузни източници на замърсяване (включително атмосферни отлагания) върху морската среда“ по настоящата покана може да бъде финансиран само един проект.

Безвъзмездната финансова помощ от Програмата може да бъде до 100 % от общите допустими разходи. В случай че бенефициентът е НПО или частна организация, интензитетът на безвъзмездната финансова помощ от Програмата може да бъде до 90 % от общите допустими разходи по проекта.

ЦЕЛ:
Целта на поканата е бъде разработен а и въведена методология за оценка на натиска и въздействието от дифузни източници на замърсяване (включително атмосферни отлагания) върху морската среда и да бъдат разработени мерки за намаляване на замърсяването от сухоземни източници върху морската среда.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:
Поканата е насочена към следните заинтересовани страни: образователни, научни и изследователски институции, национални органи, регионални администрации, общини, НПО и гражданското общество.

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:

а) Дейности по управление на проекта. Те включват дейности, свързани с планирането на проекта и координирането на ежедневните дейности между партньорите, докладване, финансово управление, взаимодействие с мониторингови и контролни органи и подобни нетехнически дейности, необходими за успешното изпълнение на проекта

б) Осигуряване на публичност съгласно ръководството за комуникация и дизайн на Финансовия механизъм на ЕИП за 2014 - 2020. Всички материали относно информацията и публичността, свързани с Финансовия механизъм, следва да бъдат в съответствие с изискванията за информация и публичност на програмата , достъпни на www.eeagrants.bg

в) Специфични технически дейности, свързани с настоящата покана, а именно, за да се решат въпросите, посочени в Резултат 2: “Система за оценка, мониторинг и управление на морските води“, следните дейности могат да бъдат финансирани:
• Разработване и представяне на методология за оценка на натиска и въздействието от дифузни източници на замърсяване (включително атмосферни отлагания) върху морската среда;
• Провеждане на кампании за повишаване на осведомеността във връзка с разработената методология за оценка на натиска и въздействието от дифузни източници на замърсяване (включително атмосферни отлагания) върху морската среда и мерките за намаляване на замърсяването от земни източници на морска среда;
• Провеждане на образователни кампании във връзка с разработената методология за оценка на натиска и въздействието от дифузни източници на замърсяване (включително атмосферни отлагания) върху морската среда и мерките за намаляване на замърсяването от земни източници на морска среда;
• Дейности за повишаване на уменията и компетенциите на специалистите (служители на Кандидата) във връзка с оценка на натиска и въздействието от дифузни източници на замърсяване (включително атмосферни отлагания) върху морската среда и мерки за намаляване на замърсяването от земни източници на морска среда;
• Дейности, свързани с придобиване на знания във връзка с проекта в резултат от партньорство със страна донор.

КАТЕГОРИИ ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:
• Разходи за управление – до 10% от допустимите преки разходи;
• Разходи за персонала, работещ по проекта;
• Пътни, дневни и квартирни разходи за служители участващи в проекта;
• Разходи за оборудване
• Разходи за материали и консумативи
• Разходи по договори с външни изпълнители
• Разходи за одит на проекта
• Непредвидени разходи до 5%

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ:
• Минимален срок за изпълнение на проектите 12 месеца;
• Максимален срок за изпълнение на проектите 24 месеца.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Информация за допълнителни документи и изисквания може да бъде получена при връзка с експерти от Институт за управление на програми и проекти.

Кандидатите, които желаят да участват с проектни предложения в настоящата покана за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, трябва да подготвят и подадат проектно предложение чрез попълване на уеб базирания формуляр за кандидатстване с електронен подпис в системата ИСУН 2020 http://eumis2020.government.bg .

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност