ФМЕИП, Изграждане на младежки центрове, Краен срок: 30.12.2019 г.

ПРОГРАМА:
„Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН: Министерство на образованието и науката

ПРОЦЕДУРА: pdf"Изграждане на младежки центрове"

КРАЕН СРОК: 30.12.2019 година, 18:00 часа

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:
Общини, които са административни центрове на областите в Република България, с изключение на община Стара Загора, община град-Добрич, община Пловдив и община Враца.

ДОПУСТИМИ ПАРТНЬОРИ: Допустими партньори от Република България могат да бъдат: публични органи и неправителствени организации.
Допустими чуждестранни партньори: всеки публичен или частен правен субект, учреден с търговска или нетърговска цел, както и неправителствени организации, регистрирани като юридически лица в държавите-донори, държавите-бенефициенти или държава извън Европейското икономическо пространство, която има обща граница със съответната държава-бенефициент или всяка международна организация, орган или агенция от тези страни, активно участващи и ефективно допринасящи за изпълнението на проекта.

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:
Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата: 8 000 000 €
• Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за отделни проектни предложения: 1 500 000 €
• Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за отделни проектни предложения: 2 000 000 €
Настоящата процедура няма изискване за съфинансиране.

ЦЕЛ:

• Да се изградят младежки центрове, покриващи високи стандарти за младежка работа, предоставящи комплексни услуги за младите хора, осигуряващи разнообразие на дейностите (вкл. и международни), които да отговарят на нуждите и желанията на младите хора, вкл. и тези от уязвимите групи. Предлагане на дейности, които подкрепят мултикултурния подход, защитават демократичните ценности и насърчават активното участие на обществеността;
• Осигуряване на активно участие на младите хора в дейностите на центъра;
• Предоставяне на възможности за неформално образование в сферите на демократичните ценности, правата на човека, младежкото участие и социалните права на младежите;
• Осигуряване на образователна подкрепа на младежите, които все още са в формално образование, но са изложени на риск от отпадане;
• Предоставяне на индивидуализирани услуги за социално включване на младежи от уязвими групи;
• Гарантиране на активна работа с общността, заинтересованите страни, местните публични власти за разработване на координирани политики и действия за младите хора, включително тези от уязвимите групи;
• Организиране на обмени и съвместни събития с други младежки центрове в България и в чужбина.
• Наемане на поне пет младежки работници и поне двама ромски образователни медиатори във всеки младежки център, които ще бъдат обучени в съответствие с изискванията за качествена младежка работа и образователно посредничество от квалифицирани обучители.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:
Основната целева група се състои от: младежи между 15 и 29 годината; ученици, застрашени от отпадане или отпаднали от образователната система; младежи в риск от етническите малцинства; младежи в риск; живеещи в малки и отдалечени населени места или в икономически по-слабо развити райони; млади хора, които са извън заетост, образование или обучени едновременно (NEET); други млади представители на уязвими групи.

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:
• дейности за управление;
• дейности за комуникация и публичност;
• дейности за одит;
• дейности за социално приобщаване;
• дейности за намаляване на бедността;
• образователни дейности;
• културни, граждански и образователни инициативи, атрактивни за децата и младежите в риск;
• дейности за стимулиране участието на семейството, общините, неправителствените организации и всички заинтересовани страни на местно ниво;
• строително-ремонтни дейности и доставки на оборудване/обзавеждане;
• дейности, свързани с обмен на добри практики на територията на страната (със съществуващите и с новоизградените младежки центрове по програмата);
• дейности, свързани с обмен на добри практики на международно ниво (центрове със Знак за качество на Съвета на Европа, младежки центрове, членуващи в европейски мрежи и др.);
• дейности, насочени към укрепване на двустранните отношения със страните-донори.

Задължителни дейности:

а) Иновативни дейности, предоставяни от младежкия център.
б) Наемане на поне 5 младежки работника и 2 образователни медиатора във всеки младежки център.
в) Неформални обучения на младежи.
д) Дейности за реинтеграцията на отпадналите от образователната система.
e) Услуги за младите хора.
ж) Дейности в общността и дейности с представители на групи, различни от групата на младежите (вкл. деца, родители, представители на общността, участващи в дейности на младежкия център).
з) -Осъществяване на международни инициативи за обмяна на опит и добри практики.
и) Одит
й) -Дейности за информация и публичност: разработване и изпълнение на Комуникационен план съгласно Приложение 3 от Регламента и Наръчника за комуникация и дизайн.
к) Осигуряване на места за настаняване за най-малко 35 души в същата сграда, където се провеждат младежки дейности
л) дейности в сътрудничество с партньори от страните-донори.

КАТЕГОРИИ ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:
• Разходи за екип за управление на проекта (не трябва да надхвърлят 8 % от общите допустими разходи по проекта);
• Разходи за командировки в страната и чужбина на екипа;
• Разходи за персонал, работещ в младежкия център;
• Пътни, дневни и квартирни разходи за служители;
• Разходи за закупуване на оборудване и обзавеждане;
• Разходи за закупуване на земя и недвижими имоти;
• Разходи за материали и консумативи, при условие че те са свързани и необходими за изпълнението на проекта
• Разходи за СМР и необходимите надзори към тях (Допустимите средства за оборудване, земя и СМРне трябва да надвишават 60 % (шестдесет процента) от общата стойност на проекта.)
• Разходи, произтичащи пряко от специфични изисквания, наложени от договора за финансиране на всеки проект, включително, но не само, разходи за информация и публичност, одит и др.
• Непреки разходи (фиксирана ставка до 15% от допустимите преки разходи за персонал)

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ:
Изпълнението на дейностите по проекта следва да приключи в рамките на 36 до 50 месеца, но не по-късно от 30.04.2024 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Информация за допълнителни документи и изисквания може да бъде получена при връзка с експерти от Институт за управление на програми и проекти.

Кандидатите, които желаят да участват с проектни предложения в настоящата покана за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, трябва да подготвят и подадат проектно предложение чрез попълване на уеб базирания формуляр за кандидатстване с електронен подпис в системата ИСУН 2020 http://eumis2020.government.bg.

Формулярът за кандидатстване трябва да бъде попълнен на английски език (същата информация на български език трябва да бъде приложена в допълнителните документи).

Към проекта се подава и „Стратегия за развитие на Младежкия център за следващите 10 години: Анализ на проблемите и нуждите на основните целеви групи в региона и визията за развитието на младежкия център за следващите 10 години“.

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност