КПНС, Подобрен достъп до изкуства и култура, Краен срок: 23.08.2021 г.


ПРОГРАМА: Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

ПОКАНА: pdfВтора покана за представяне на проектни предложения по Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“

ЦЕЛ: Програмата се фокусира върху ролята на културата и движимото културно наследство като двигател за местно и регионално развитие, акцентирайки върху заетостта, социалното включване и предприемачеството в културния сектор.

Общата цел на Програмата е да укрепи социалното и икономическото развитие чрез културно сътрудничество, предприемачество в областта на културата и управление на културното наследство. За да постигне това, Програмата ще насърчава инициативи за културно предприемачество, чиято крайна цел е да се намалят икономическите и социалните различия в Европейското икономическо пространство и да се укрепят отношенията между държавите донори – Норвегия, Исландия и Лихтенщайн, и Република България.

С оглед постигане на целите за засилен обмен и сътрудничество между организации от държавите донори и държавите бенефициенти, за реализирането на Програмата Програмният оператор (ПО) – Министерство на културата на България – си партнира със Съвет по изкуствата – Норвегия.

Специфичната цел на Резултат 2 е да увеличи достъпа на хората до изкуства и култура, както и тяхната ангажираност чрез различни дейности. Разработването на капацитета на културните оператори в областта на привличане на публика и трансферът на знания чрез културно сътрудничество на международно ниво между представители на културните оператори от България и държавите донори са основни елементи за максимално използване на потенциала, който изкуството и културата предлагат за по-голямо социално включване.

Резултат 2 има следните цели:
- организиране на разнообразни артистични и творчески събития, фестивали, пърформанси, изложби и инициативи, които ще съживят периферните зони, ще вдъхнат нов живот в по-малки градове и села и ще привлекат нови публики;
- подобряване на достъпа до изкуства и култура в отдалечени райони и/или райони с лош достъп;
- популяризиране на културни инициативи на етнически и културни малцинства и/или подобряване на достъпа им до култура;
- насърчаване на двустранното сътрудничество и обмен между организации от държавите донори и такива от България.
Оценката и подборът на проектни предложения се извършва на три етапа:
Етап 1. Оценка на административното съответствие и допустимостта на кандидата/партньора.
Етап 2. Техническа и финансова оценка на проектните предложения.
Етап 3. Комитетът за подбор издава окончателен списък на проектите, които ще бъдат подкрепени.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:
-Допустими кандидати са нетърговски публични организации, установени като юридически лица на територията на Република България, чиято принципна дейност се осъществява в културния или творческия сектор, както е дефинирано в Регламент (ЕС) № 1295/2013 за създаване на програма „Творческа Европа“, вкл. общини и областни администрации.
Физически лица не са допустими кандидати.
Кандидатът следва да разполага с административен, финансов и оперативен капацитет за изпълнение на проекта.
Всеки кандидат може да подаде само едно проектно предложение по настоящата Покана. В случай че кандидат е подал повече от едно проектно предложение, до оценка ще бъде допуснато само последното, подадено в рамките на крайния срок проектно предложение. Всички предходни проектни предложения ще се считат за оттеглени.

ДОПУСТИМИ ПАРТНЬОРИ:
- Допустими партньори по настоящата Покана могат да бъдат всички публични или частни организации, както и сдружения с нестопанска цел, установени като юридически лица в Република България или в държава донор по Програмата (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия), чиято основна дейност няма търговски характер.
- Физически лица не са допустими партньори.
- По настоящата Покана партньорството е желателно, но не е задължително.
- ПО ще насърчава проекти, които са базирани на партньорства между кандидати и партньори от България и държавите донори.
- Проектни предложения, които предвиждат изпълнение на дейности с партньори от държавите донори, получават по-голям брой точки на етап Техническа и финансова оценка (ТФО).
- Няма ограничение за броя на партньорите по един проект и един партньор може да участва в повече от едно проектно предложение.

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 23.08.2021 г. (17:30 ч. - UTC+2).
- Кандидатите, които желаят да участват по тази покана, трябва да подготвят и подадат проектно предложение, като попълнят уеб-базиран формуляр за кандидатстване с електронен подпис в системата ИСУН 2020 на http://eumis2020.government.bg.

ОБЩ БЮДЖЕТ ПО ПОКАНАТА: 1 582 353€

МАКСИМАЛЕН И МИНИМАЛЕН РАЗМЕР НА БФП ЗА ПРОЕКТ:
Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ, за която се кандидатства, е 200 000 €.
Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ, за която се кандидатства, е 50 000 €.

РАЗМЕР НА ФИНАНСИРАНЕ ЗА ПРОЕКТ:
- Максималният размер на финансиране на проекти по настоящата Покана със средства на програмата е 100%.
- Бенефициентът има право на авансово плащане в размер до 30% от договорения бюджет на проекта.
- Общата стойност на авансовото и междинните плащания не трябва да надхвърля 80% от бюджета на проекта, заложен в договора. Програмният оператор задържа 20% от договорения бюджет до одобряване на окончателния доклад на бенефициента.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ И ДЕЙНОСТИ:
Проектите по тази покана трябва да отговарят на следните задължителни изисквания за допустимост:
а) Предвидените в проектните предложения дейности могат да се реализират на територията на Република България, а в случай на партньорство – и на територията на държавата на партньора от държавите донори.

б) Проектните предложения задължително трябва да включват реализиране на нови прояви на култура и изкуство.

в) Проектните предложения задължително трябва да включват реализация на културни прояви/събития/инициативи/мероприятия, осъществявани извън градския център – в зони със слаб достъп до изкуство и култура.

г) Проектните предложения задължително трябва да включват реализация на културни прояви/събития/инициативи/мероприятия, осъществявани на местно[1] и регионално[2] ниво.

д) Проектните предложения задължително трябва да предвидят разработване и изпълнение на план/стратегия за събиране/привличане на публика/и във връзка с реализацията на събитията/проявите/инициативите/ мероприятията по проекта, с цел осигуряване на устойчивост на проекта.

е) Проектните предложения задължително трябва да предвиждат обучение на експертния персонал на бенефициента с оглед повишаване на професионалните му компетентности и умения във връзка с организацията и провеждането на проявите на изкуство и/или култура, както и предвид привличането на публика на събитията.

ж) Всяко проектно предложение задължително трябва да включва дейност за сформиране на екип за управление на проекта, като всеки бенефициент е пряко отговорен за управлението на проекта и осигуряване качественото изпълнение на заложените дейности (виж повече информация в т. 9, буква „ж“ от Насоките).

з) Всяко проектно предложение, ако предвижда ползването на експерти, външни спрямо тези, пряко отговорни за управлението на проекта, но участващи в реализацията на предвидените събития/прояви/мероприятия, като куратори, художници, арт-мениджъри, аниматори, сценографи, режисьори и др. сходни, е необходимо точно и ясно да описва тяхната роля за изпълнението на дейностите, както и да аргументира техния брой в рамките на проекта. Трябва също така да определи минимални изисквания за опит и образование. Тази информация следва да се предостави в Раздел 11 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ от Формуляра за кандидатстване.

и) Всяко проектно продължение задължително трябва да включва дейност за публичност и информация на целите и дейностите по проекта, както и за финансовия принос на ФМ на ЕИП. Дейността трябва да отговаря на критериите, разписани в Наръчника за комуникация и дизайн на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 и с тези, заложени в Регламента за изпълнение на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

й) Всяко проектно предложение задължително трябва да включва анализ на риска и да е описан подробно от кандидата в Раздел 11 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение“ във Формуляра за кандидатстване (виж повече информация в т. 9, буква „й“ от Насоките).

- Тази покана позволява на одобрените проекти да генерират приходи.
- Кандидатите по настоящата Покана нямат право да подават проектни предложения, включващи продукти и резултати, които вече са създадени/постигнати, които са в процес на изпълнение или за които вече е осигурено финансиране по друг проект, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет, бюджета на ЕС или друга донорска програма. Проектните предложения могат да бъдат свързани с надграждане на резултати, постигнати по Програма БГ 08 на ФМ на ЕИП 2009-2014 г.
- Недопустими за финансиране по тази процедура са дейности, които са стартирали преди датата на сключване на договора за безвъзмездна финансова помощ.
- С цел достигане до най-широк кръг от заинтересовани страни и с оглед потенциала за развитие на публика, настоящата покана не прави разлика между любителското и професионалното изкуство. Всички проектни предложения трябва да дават равен достъп до участие както на любители, така и на професионалисти.

ПРИМЕРНИ ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:
Проектите по Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“ могат да включват следните примерни дейности:
- дейности, свързани със създаването, организацията и провеждането на нови събития/спектакли за култура и изкуство, в сферата на театралните, танцовите, музикалните и сценичните изкуства, включително турнета (пътуващи събития) с участие на представители от страните-донори;
- дейности, свързани с организацията и провеждането на събития (включително пътуващи/турнета), посветени на артистичното и културно образование, културното наследство (материално и нематериално наследство, литература, архиви и др.), сценични изкуства, изящни и визуални изкуства и др., с участие на представители от страните-донори;
- дейности, свързани с организацията и провеждането на събития (включително пътуващи такива), свързани с традиционните занаяти, свързани с участието на представители от Страните-донори;
- дейности, свързани със създаването, организацията и провеждането на артистични намеси в публични пространства, които включват инсталации (включително звукови и светлинни), скулптури, обекти и прожекции с участие на представители от страните-донори;
- дейности, свързани с организиране и провеждане на събития на открито в областта на театралното, танцовото, музикалното и сценичното изкуство – танц, кино, литература, музика, визуални изкуства и др., с участието на представители от страните-донори;
- създаване на нови форми на иновативни културни събития и прояви, които да обхващат дейности за подобряването на съвместната работа и обмяната на опит чрез организиране на съвместни събития в областта на визуалните и сценичните изкуства, музиката, фотографията, електронното изкуство и др.;
- създаване на общи платформи, вкл. за обмен на знания и умения, споделяне на добри практики в сферата на културата между културни оператори, различни социални, възрастови и етнически групи, групи в неравностойно положение и подобряване на градската среда;
- развитие на нови събития (инициативи), свързани със съвременното изкуство, с цел привличане на млади хора, включително и представители на етническите малцинства със специален фокус върху ромската общност и др.;
- дейности, свързани с провеждането на събития, прояви и инициативи на детското и младежкото (любителско) творчество;
- леки ремонтни дейности („текущ ремонт“), пряко свързани с ревитализирането на вътрешно пространство и/или свързани с провеждането на културно мероприятие/събитие/инициатива.
Посочените примерни допустими дейности могат да бъдат обединявани и комбинирани в зависимост от логиката на интервенциите по проекта.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТИТЕ:
- До 24 месеца, но не по-дълго от 30 април 2024 г.
- Разходи, извършени след 30 април 2024 г., няма да се считат за допустими.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Информация за допълнителни документи и изисквания може да бъде получена при връзка с експерти от Институт за управление на програми и проекти.

Кандидатите, които желаят да участват с проектни предложения в настоящата покана за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, трябва да подготвят и подадат проектно предложение чрез попълване на уеб базирания формуляр за кандидатстване с електронен подпис в системата ИСУН 2020 http://eumis2020.government.bg.

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност